Kursplan för

Projektarbete inom nutritionsvetenskap, 15 hp

Project course in nutrition science, 15 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT23 , VT24
Kurskod
4NT009
Kursens benämning
Projektarbete inom nutritionsvetenskap
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Nutritionsvetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Utbildningsnämnden BioNut
Datum för fastställande
2023-03-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Lägst betyg godkänt på kurserna "Kost och hälsa - vetenskaplig evidens, rekommendationer och hållbarhet" (4NT000), "Molekylära och genetiska mekanismer inomnutritionsvetenskap" (4NT001), "Kost,fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering" (4NT002) och "Kost, fysisk aktivitet och sjukdomsförebyggande - interventioner, mHälsa och eHälsa"(4NT003) på Masterprogrammet i nutritionsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Formulera en tydlig forskningsfråga inom det nutritionsvetenskapliga området som är motiverat av vetenskaplig litteratur.
  • Planera, genomföra och dokumentera ett forskningsprojekt som motsvarar 15 hp, dvs 10 veckors arbete, inom given tidsram.
  • Utföra projektet enligt Karolinska Institutets riktlinjer för etiskt korrekt forskning.
  • Analysera och kritiskt tolka erhållen data och kritiskt diskutera resultat och slutsatser samt deras generaliserbarhet.
  • Söka, läsa, granska, sammanställa och kritiskt tolka relevant vetenskaplig litteratur i relation till forskningsfrågan.
  • Författa en vetenskaplig rapport.
  • Diskutera etiska aspekter av forskningsprojektet.
  • Muntligt presentera, förklara och diskutera forskningsresultat i dialog med andra.

Innehåll

Kursen består av ett projektarbete som kan bestå av en litteraturstudie eller en empirisk studie. En studieplan upprättas av studenten tillsammans med handledaren. Projektet kan utföras vid ett annat universitet än Karolinska Institutet, en myndighet eller ett företag. Arbetet kan utförs individuellt eller tillsammans med en annan student. Den muntliga redovisningen och bedömning av kursens måluppfyllelse sker individuellt.

Arbetsformer

Projektarbetet sker under handledning, men med viss grad av självständighet. Deltagande i seminarier, möten och andra aktiviteter kan inkluderas beroende på var projektet äger rum.

Examination

Examinationen består av en skriftlig projektplan, en skriftlig rapport och muntlig redovisning och diskussion av rapporten. Examinator bestämmer betyget efter konsultation med handledare och rättande lärare, baserat på arbetets genomförande och slutpresentation. Betygskriterier anges i Canvas.

En inlämning av den skriftliga rapporten efter den uppsatta tidsgränsen resulterar i att studenten missar möjligheten till betyget väl godkänt på kursen.
De studenter som ej är godkända efter sitt första presentationstillfälle (på den muntliga och/eller skriftliga delen) har rätt att omarbeta rapporten och/eller presentationen och delta vid ytterligare fem presentationstillfällen inom en tvåårsperiod efter att kursen avslutas.

Obligatoriska utbildningsmoment:
För att få påbörja arbetet ska studenten, i samarbete med handledaren, skriva och skicka in en projektplan för projektet som måste godkännas av examinator innan projektet kan påbörjas. Halvtidsuppföljningen samt redovisningen av projektet är obligatoriska. Examinatorn bedömer om och i sådana fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten har deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinatorns anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det vid eller efter halvtidsuppföljningen visar sig att studenten på ett påtagligt sätt har avvikit från sina åtaganden i arbetet, överenskomna med handledaren, och som allvarligt försvårar projektet och handledningen, kan examinator i förtid besluta om att underkänt betyg för studenten.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.
 

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur består av vetenskapliga artiklar, rapporter och annan litteratur relevant för projektet.