Kursplan för

Praktik inom nutritionsvetenskap I, 15 hp

Traineeship in nutrition science I, 15 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT23 , VT24
Kurskod
4NT010
Kursens benämning
Praktik inom nutritionsvetenskap I
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Nutritionsvetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Utbildningsnämnden BioNut
Datum för fastställande
2023-03-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Lägst betyg godkänt på kurserna "Kost och hälsa - vetenskaplig evidens, rekommendationer och hållbarhet" (4NT000), "Molekylära och genetiska mekanismer inom nutritionsvetenskap" (4NT001), "Kost, fysisk aktivitet och fitness - mätmetodik och utvärdering" (4NT002) och "Kost, fysisk aktivitet och sjukdomsförebyggande - interventioner, mHälsa och eHälsa"(4NT003) på Masterprogrammet i nutritionsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • genomföra de kvalificerade arbetsuppgifter med anknytning till det nutritionsvetenskapliga området som anges i den individuella planen för praktiken.
  • identifiera och beskriva de kunskaper, förmågor och kompetenser som behövs inom vald praktikplats, generella samt i relation till det nutritionsvetenskapliga området.
  • identifiera och reflektera över sina egna styrkor samt områden som behöver utvecklas vidare i relation till de kunskaper, förmågor och kompetenser som behövs inom vald praktikplats.
  • beskriva och diskutera hur arbetet i relation till nutritionsområdet är organiserat och hur det bedrivs på arbetsplatsen. 
  • övergripande redogöra för och diskutera arbetsplatsens organisation.
  • uppvisa medvetenhet om etiska aspekter av verksamheten samt arbetsplatsens främjande av god arbetsmiljö och hållbar utveckling.
  • reflektera över vilket underlag praktiken ger för studentens val av framtida karriärvägar eller fortsatta studier.

Innehåll

Syftet med kurserna är att ge studenten möjlighet att få erfarenhet av arbete inom nutritionsrelaterade områden utanför akademin och därigenom stärka studentens kompetens och anställningsbarhet inom nutritionsrelaterad verksamhet. Studenten uppmuntras att utifrån sitt intresse finna en plats och handledare för praktiken inom området för nutritionsvetenskap. En plan för praktiken upprättas av studenten tillsammans med handledaren som måste godkännas av examinator innan praktiken påbörjas.

Arbetsformer

Under praktikperioden arbetar studenten som en medarbetare i den dagliga verksamheten och på samma tider som övriga medarbetare på arbetsplatsen och tar del av alla de aktiviteter som arbetet innebär. Vilka arbetsuppgifter som studenten har skall framgå av den individuella arbetsplanen. Om det uppstår avvikelser från arbetsplanen måste dessa meddelas till och godkännas av examinator. En halvtidsuppföljning ingår också i kursen.

Examination

Kursens examination består av en skriftlig rapport (graderad U/G) och muntlig redovisning (graderad U/G). För att bli godkänd på kursen måste både den skriftliga rapporten och muntliga redovisningen uppfylla G. Betygskriterier anges i Canvas.


Vid underkänt resultat på den skriftliga rapporten, kan den skriftiga rapporten kompletteras för att få godkänt. Uppgiften kan lämnas in maximalt ytterligare fem gånger. Om studenten har genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle för den uppgiften. Om studenten inte har lämnat in komplettering inom angiven tid, ges betyg U. En student vars examinationsuppgift har blivit underkänt två gånger har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.


Obligatoriska utbildningsmoment:
För att få påbörja arbetet ska studenten, i samarbete med handledaren, skriva och skicka in en plan för praktiken som måste godkännas av examinator innan praktiken kan påbörjas.

Om det vid eller efter halvtidsuppföljningen visar sig att studenten på ett påtagligt sätt har avvikit från sina åtaganden i arbetet, överenskomna med handledaren, och som allvarligt försvårar praktiken och handledningen, kan examinator i förtid besluta om underkänt betyg för studenten.


Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter,kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur består av vetenskapliga artiklar, rapporter eller annan litteratur eller andra resurser som är relevanta för praktiken.