Kursplan för

Histopatologi och klinisk patologi, 5 hp

Histopathology and Clinical Pathology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT20 , HT23
Kurskod
4TX016
Kursens benämning
Histopatologi och klinisk patologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Toxikologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2015-04-09
Reviderad av
Programnämnd 7
Senast reviderad
2016-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kursen Toxikologins principer på Masterprogrammet i toxikologi.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende färdigheter och förmåga

  • identifiera och beskriva olika celltypers, vävnaders och organs utseende och uppbyggnad,
  • identifiera och beskriva patologiska förändringar som kan orsakas av toxiska ämnen,

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • skilja mellan olika patologiska karaktäristika och diskutera möjliga toxikologiska verkningsmekanismer involverade i patogenes.

Innehåll

Anatomi, histologi, hematologi och blodkemi av relevans för toxicitetstestning. Leverns och andra toxikologiskt relevanta organs struktur och funktion. Generella och specifika patologiska förändringar som kan identifieras med blodanalyser och histologisk undersökning. Exempel på toxiska effekter av specifika kemikalier.

Arbetsformer

Undervisningen innefattar föreläsningar, seminarier, skriftlig uppgift, skriftlig återkoppling till annan student samt muntlig presentation.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen.

Obligatoriskt deltagande
Samtliga seminarier och redovisningar är obligatoriska.  Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Peckham, Michelle. Histology at a glance
Hayes, A. Wallace; Kruger, Claire L. Hayes' principles and methods of toxicology
Kompendier och annan anvisad litteratur.