Kursplan för

Hälsoriskbedömning, 9 hp

Health Risk Assessment, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT22
Kurskod
4TX031
Kursens benämning
Hälsoriskbedömning
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Toxikologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2018-10-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2021-10-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Lägst betyget G på alla kurser på termin 1 samt på kursen Försöksdjursvetenskap i teori och praktik på Masterprogrammet i toxikologi.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

Avseende kunskaper och förståelse

  • redogöra för grundläggande begrepp och principer inom hälsoriskbedömning av kemiska ämnen,
  • förklara värdet och användbarheten av olika metoder (in silico, in vitro, in vivo, epidemiologiska) för bedömning av toxicitet och hälsorisker, metodernas begränsningar och utvecklingsbehov samt hur brist på data och osäkerheter hanteras i riskbedömning,
  • visa kunskap och förståelse för hur riskbedömningar utförs inom olika regulatoriska områden, i nationellt, europeiskt respektive globalt perspektiv.

Avseende färdigheter och förmåga

  • i grupp utföra en fullständig riskbedömning och muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera denna,
  • diskutera de vetenskapliga, samhälleliga och etiska förutsättningar och begränsningar som är förknippade med hälsoriskbedömning, samt vilka faktorer som påverkar en riskbedömning,
  • redogöra för de viktigaste informationskällorna inom toxikologi och hälsoriskbedömning och kritiskt kunna granska såväl enskilda studier som riskbedömningar,
  • förstå riskkommunikationens roll i riskbedömningsprocessen och kunna redogöra för och diskutera frågor relaterade till hälsoriskbedömning i dialog med olika grupper.

Innehåll

Kursen innehåller  grundbegrepp, principer och metoder samt förutsättningar för riskbedömning, regulatoriska tillämpningar, exempel på komplicerade riskbedömningar, förutsättningar för riskkommunikation och övning i praktisk riskbedömning. Kursen belyser också riskbedömningens roll för att främja hållbar utveckling i ett globalt perspektiv där kommunikation till allmänhet och myndigheter är en viktig del.

Arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, gruppuppgifter, diskussioner och studiebesök.

Examination

Examinationen består av skriftlig rapport och muntlig redovisning (U/G), att ge muntlig återkoppling på grupparbete (U/G) samt en skriftlig tentamen (U/G/VG). Betyg på hel kurs baseras på betyget på den skriftliga tentamen.

Obligatoriskt deltagande
Samtliga gruppövningar, studiebesök, muntlig och skriftlig redovisning och återkoppling är obligatoriska.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en 2-årsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kompendier och annan anvisad litteratur

Rekommenderad litteratur

Hayes, A. Wallace; Kruger, Claire L. Hayes' principles and methods of toxicology