Kursplan för

Molekylär och cellulär toxikologi, 10 hp

Molecular and Cellular Toxicology, 10 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
4TX034
Kursens benämning
Molekylär och cellulär toxikologi
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Toxikologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden IMM
Datum för fastställande
2019-03-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2023-11-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på alla kurser på termin 1 och 2 på Masterprogrammet i toxikologi.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse

  • förklara forskningsframsteg och metodutveckling inom molekylär och cellulär toxikologi,

Avseende färdighet och förmåga

  • analysera och diskutera relevant litteratur,
  • använda lämplig metodik för att bedöma trovärdigheten av vetenskapliga studier,
  • välja och använda lämpliga statistiska metoder för analys av resultat från toxicitetsstudier,

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att göra vetenskapliga bedömningar genom analys och diskussion av vetenskaplig litteratur och/eller seminarier.

Innehåll

Kursen är indelad i följande moment:

Biostatistik, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Avancerade statistiska metoder för analys av upprepade observationer, beräkning av icke-linjära dos-responskurvor, överlevnad, transformation av data och data som saknas.

Molekylär och cellulär toxikologi, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Nya forskningsframsteg och metodutveckling inom området molekylär och cellulär toxikologi. Metoder för att bedöma trovärdigheten hos toxikologiska forskningsstudier.

Arbetsformer

Kursen är en avancerad kurs som förutsätter att studenterna tar eget ansvar för att tillägna sig kunskap. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, uppgifter, journal clubs, workshops och datorövningar.

Examination

Biostatistik (2.5 hp). Examinationen består av en skriftlig tentamen. Betyg U/G.
 
Cellulär och molekylär toxikologi (7.5 hp). Examinationen består av muntliga och/eller skriftliga uppgifter. Betyg U/G.
 
För betyget godkänd på kursen krävs godkänd för båda delar.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Obligatoriskt deltagande:
Samtliga seminarier, journal clubs och workshops är obligatoriska.  Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången HT22

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Kurslitteratur är vetenskapliga publikationer och annat utdelat under kursen.