Kursplan för

Examensarbete, 30 hp

Master Thesis, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
5HD002
Kursens benämning
Examensarbete
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Hälsoinsatser vid katastrofer 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden GPH
Datum för fastställande
2020-09-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, management, administration eller relevanta samhällsvetenskapliga ämnen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande C1 nivå (IELTS (lägsta poäng 6.0 med minst 5.0 poäng i varje del); TOEFL (pappersbaserat) minst 575 poäng med 4.0 i den skriftliga delen; TOEFL (IBT) 79 poäng men åtminstone 17 poäng i varje del).

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Förklara hur ett forskningsprojekt utvecklas från problembeskrivning till utformande av studiedesign och genomförande av datainsamling.
  • Identifiera, formulera och hantera frågeställningar relevanta inom ämnet katastrofer och hälsa.
  • Identifiera relevanta informationskällor, utföra litteratursökningar, värdera litteraturens relevans inklusive att använda korrekt referenshantering.
  • Tillämpa för examensarbetet lämplig ansats, design, val av lämpliga metoder för datainsamling och analys.
  • Tillämpa allmänna etiska principer i det egna examensarbetet.
  • Motivera och kritiskt diskutera ansats och metod i examensarbetet.
  • Värdera och kritiskt diskutera resultat och möjliga slutsatser.

Innehåll

Ett forskningsprojekt ska utvecklas, genomföras och analyseras. Forskningsprojektet kan även baseras på sekundära data från register, tex demografiska hälsoundersökningar (DHS) och då har projektet redan utvecklats och implementerats. Slutligen ska en uppsats skrivas och granskas. 

Studenterna kommer att genomföra ett forskningsprojekt och redovisa det som en uppsats, belysande ett relevant ämne inom området. Frågeställningarna ska vara formulerade som problem och vara tydligt avgränsade. Val av metod ska rapporteras och motiveras och projektet ska innehålla lämplig design, urval och urvalsmetod. Begränsningar för någon av de valda metoderna ska diskuteras. Resultat och data ska vara klart och korrekt rapporterade och korrekt analyserade. Tolkningsproblem ska redovisas med hänsyn till metodernas lämplighet, konceptuella grund och urvalen. Alla bedömningar av resultatens betydelse, tolkningar och slutsatser ska vara understödda av data.

Ämnet för examensarbetet ska vara i linje med programmets syfte.

Arbetsformer

Handledning innefattar - problemformulering, design, genomförande, analys och skrivande. Handledning kan delas mellan handledare inom programmet på Karolinska Institutet och samarbetspartner, där insamling av data äger rum. Dessutom kan seminarier komma att hållas som belyser specifika delar av den vetenskapliga processen eller specifika metoder.

Examination

Examinationen består i:

  • Att självständigt färdigställa en skriftlig  vetenskaplig uppsats på engelska baserad på relevant ämne för magisterprogrammet.
  • Att presentera, försvara och diskutera arbetet vid ett seminarium med en examinator, samt två assisterande medlemmar från Erasmus Mundus Consortiet.
  • Att muntligt genomföra en opposition på ett annat examensarbete, vid ett seminarium.

Seminariet kan genomföras på plats eller online.

Studenten erhåller ett slutbetyg för hela kursen (A-F). Slutbetyget är en sammanvägning av de tre komponenterna ovan, där bedömning av uppsatsens kvalitet väger tyngst. För att bli godkänd på kursen måste man få minst betyg E i alla momenten. För att få ett högre betyg krävs detta betyg på uppsatsen samt ej mer än två betygsgrader lägre på de andra momenten.


Obligatoriskt deltagande
Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen.
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter


Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Dessa litteraturposter utgör rekommenderad baslitteratur för epidemiologi, statistik och kvalitativa forskningsmetoder. Dessutom kan särskild litteratur tillkomma, beroende på vald forskningsfråga. Övrigt material delas ut under kursens gång.

Woodward, Mark Epidemiology - study design and data analysis
Armitage, Peter; Berry, Geoffrey; Matthews, J.N.S. Statistical methods in medical research
Qualitative methodology for international public health Dahlgren, Lars; Emmelin, Maria; Winkvist, Anna; Lindhgren, Maria
Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction
Aschengrau, Ann; Seage, George R. Essentials of epidemiology in public health
Using Research Evidence in the Humanitarian Sector: A practice guide. London, Blanchet, Karl; Allen, Claire; Breckon, Jonathan; Davies, Phil; Duclos, Diane; Jansen, Jeroen; Mthiyane, Helen; Clarke, Mike