Kursplan för

Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik, 15 hp

Current Research and Trends in Health Informatics, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20
Kurskod
5HI021
Kursens benämning
Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Hälsoinformatik 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2018-03-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2020-04-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Minst 45 högskolepoäng från år 1 på Masterprogrammet i hälsoinformatik

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska få insyn i aktuella forskningsfrågor och trender i hälsoinformatik. Studenterna kommer att tillämpa relevanta metoder och verktyg för att analysera state-of-the-art forskning, identifiera kunskapsluckor och utforska dessa luckor vidare i praktiska eller teoretiska projekt.
 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 
Kunskap och förståelse

  • identifiera, beskriva och diskutera aktuella trender i hälsoinformatikforskning och praktik

Färdighet och förmåga

  • kritiskt analysera och granska litteratur om aktuella trender i hälsoinformatikforskning och praktik, och identifiera kunskapsluckor
  • kritiskt värdera och kommentera state-of-the-art inom hälsoinformatikområdet
  • planera och genomföra lämpliga projekt baserat på identifierade kunskapsluckor
  • presentera resultat och insikter från praktiska eller teoretiska forskningsprojekt i olika format

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över användningen av hälsoinformatik och vilka effekter introduktionen av de analyserade trenderna skulle ha i olika kontexter
  • diskutera etiska aspekter av aktuella trender inom hälsoinformatik

Innehåll

Hälsoinformatik är ett snabbt föränderligt forskningsområde och aktuella trender inom hälsoinformatik förändras från år till år. I denna kurs kommer studenterna att få fördjupa sig i några aktuella ämnen eller forskningsområden inom hälsoinformatik. Ämnena kommer att föreslås av experter i kursens inledning, och studenterna kommer sedan att utforska aktuell litteratur på området och planera och genomföra projekt för att ytterligare fördjupa sin kunskap inom ett specifikt område.
 
Kursen kommer att vara indelad i två moment som kommer att examineras separat.

Litteraturgenomgång, 5.0 hp

Betygsskala: AF

Under den första delen av kursen presenteras aktuella forskningsämnen av experter i form av inspirerande föreläsningar. Studenterna kommer därefter att individuellt genomföra en litteraturgenomgång inom ett av dessa ämnen, och identifiera kunskapsluckor. Studenterna kommer också att granska två andra studenters litteraturgenomgångar enligt fördefinierade bedömningskriterier.  

Projekt, 10.0 hp

Betygsskala: AF

Den andra delen av kursen kommer att i huvudsak genomföras som ett grupparbete där studenterna arbetar tillsammans med ett projekt de själva föreslår baserat på identifierade kunskapsluckor från första delen av kursen. Detta inkluderar planering av projektet, genomförande och rapportering av resultaten. Projekten kan t ex fokusera på informationsmodellering, utvärdering av redan existerande hälsoinformatiksystem, eller design och utveckling av ett nytt hälsinformatiksystem. Gruppen presenterar sina resultat på två sätt; (1) som en poster som presenteras vid en poster session, och (2) som korta artiklar. 

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och grupparbeten. Varje ämne eller tema i kursen kommer att ha en "coach" eller facilitator som kontinuerligt kommer att stötta studenterna genom båda momenten.

Examination

Kursens två moment kommer att betygssättas separat.
 
Moment/Block 1:
Examinationen består av individuellt skrivna litteraturgenomgångar som identifierar viktiga kunskapsluckor. Litteraturgenomgångarna kommer att betygssättas på en skala A-F. Varje student måste dessutom granska två andra studenters litteraturgenomgångar. Granskningsrapporterna bedöms med godkänd/icke godkänd.
 
Moment/Block 2:

Examinationen består av två delar; (1) en gruppuppgift som presenterar projektresultat som en poster vid ett obligatoriskt poster session, samt korta uppsatser som presenterar projektresultaten, och (2) en individuell hemtentamen.
Poster (Godkänd/icke godkänd)
Kort uppsats (A-F)
Skriftlig Examen (A-F)

 

 
Det slutgiltiga betyget på kursen är en viktad summering av de två momenten, där det första momentet motsvarar  40% av betyget, och det andra momentet 60% (gruppuppgift 30% och individuell hemtentamen 30%). 

Obligatoriskt deltagande
Kursen innehåller obligatoriska moment som är markerade i kursschemat.  Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro  från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Försenad inlämning påverkar möjligheten att få högre betyg än C. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur kommer att tillhandahållas online under kursens gång.