Kursplan för

Tillämpad kommunikation, 6 hp

Applied Communication, 6 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT23 , HT24
Kurskod
5MT011
Kursens benämning
Tillämpad kommunikation
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Molekylära livsvetenskaper 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Beslutande organ
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Datum för fastställande
2023-03-07
Reviderad av
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Senast reviderad
2024-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Kandidat‐ eller yrkesexamen om minst 180 hp varav/samt minst 10 hp i matematik samt minst 20 hp inom livsvetenskap (exempelvis cellbiologi, biokemi, mikrobiologi, genteknologi eller molekylärbiologi). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägsta betyg godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskap och förståelse

  • förklara centrala principer och sammanhang vad gäller vetenskaplig kommunikation (i bild, tal och skrift) och bioetik,

Avseende färdighet och förmåga

  • hålla strukturerade muntliga presentationer genom att använda retoriska verktyg och de mest effektiva argumenten och orden för att nå ut till olika publiker inom och utom forskarvärlden,
  • använda strukturen och språkstil som är lämpliga för en vetenskaplig artikel,
  • skriftligt sammanfatta, i form av ett abstract, en vetenskaplig artikel inom det biomedicinska området,
  • behärska datorbaserade presentationsprogram, samt strukturera och färdigställa en vetenskaplig poster,
  • analysera och redovisa etiska problem, inklusive global rättvisa, relaterade till de biomedicinska eller kliniska områdena.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska och bedöma vetenskapliga presentationer, inkluderande med hänsyn till jämställdhet, mångfald, likaberättigande och kulturella aspekter,
  • visa ett professionellt, vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i förhållande till presentationer med experimentella och kliniska data och annan inhämtad information relaterad till livsvetenskaper.

Innehåll

Kursen är centrerad runt grundläggande tillämpad kommunikation inom det biomedicinska området. Under kursen behandlas också bioetik.

Arbetsformer

Undervisningen innefattar föreläsningar (live och online), gruppundervisning, och projektarbeten och arbetsuppgifter på grupp‐ och individnivå.

Examination

Examinationen består av skriftlig och/eller muntlig redovisning av fallbeskrivningar inom biomedicinsk etik, skriftlig arbetsuppgift i vetenskapligt skrivande, muntlig presentation och muntlig redovisning av gruppframställd poster. Betygsskalan för arbetsuppgifterna är Godkänd (G) / Underkänd (U). För att få G på kursen behövs betyg G på alla arbetsuppgifter i kursen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Obligatoriskt deltagande
Grupp‐ eller individuellt arbete om exempelfall i biomedicinsk etik och för att framställa en vetenskaplig poster, övningar i vetenskapligt skrivande, och muntliga presentationer (retorik, poster) är obligatoriska. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov‐ eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om den studerande ej är godkänd efter fyra provtillfällen rekommenderas denna att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, och får därefter delta vid ytterligare två provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle
eller någon ny kursplats. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången höstterminen 2023. Kursen är ersatt med annan kurs och examination erbjuds enligt riktlinjer i kursplanen för 5MT015. 

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska

Litteratur och övriga läromedel

Det material som specifikt refereras till under kursen utgör kurslitteraturen.