Kursplan för

Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård, 15 hp

Delivery Care 2, Antenatal and Postnatal Care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20 , HT21 , HT24
Kurskod
7KB005
Kursens benämning
Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-04-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2024-03-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen ​Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård ska 15.0 hp i kursen Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård, 10.5 hp i kursen Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception, 4.5 hp i kursen Farmakologi och läkemedelsberäkning samt 15.0 hp i kursen ​Förlossning 1 och mödrahälsovård vara godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) /motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

​Kursens övergripande mål är att ​studenten efter avslutad kurs ska kunna integrera teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter, uppnå självständighet i att bistå det normala och förmågan att som en del i teamet handlägga det komplicerade barnafödandet, eftervården och amningen.

​Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Förlossnings- och antenatalvård

 • självständigt bistå den födande ​vid normal förlossning med hänsyn till individuella önskemål och behov
 • identifiera och analysera avvikande förlopp under graviditet och förlossning samt att i samråd med övriga professioner i teamet vidta adekvata åtgärder
 • integrera teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter i samband med komplicerade obstetriska situationer
 • ​tillämpa ett patientsäkert arbetssätt och följa gällande lagar och föreskrifter inom förlossnings- och antenatalvård
 • på förlossningsavdelning tillämpa ett stödjande förhållningssätt i samband med amning eller annan uppfödning av det nyfödda barnet 
 • reflektera över och värdera det egna förhållningssättet, ​styrkor och begränsningar samt behovet av ytterligare kunskapsinhämtning inom förlossnings- och antenatalvård
 • kommunicera ​och samarbeta med övriga​ i det professionella teamet inom förlossnings- och antenatalvård
 • tillämpa en helhetssyn på barnafödande och föräldrablivande samt ha ett bemötande som inkluderar genusperspektiv, psykologiska, kulturella och sociala aspekter inom förlossnings- och antenatalvård

Eftervård

 • vårda den nyblivna familjen efter förlossning samt bedöma och dokumentera deras hälsa och behov av övervakning
 • tillämpa ett stödjande och etiskt förhållningssätt gentemot ​föräldrar och det nyfödda barnet
 • stödja och vägleda vid amning eller annan uppfödning på ett sätt som främjar interaktionen mellan föräldrar och barn
 • identifiera och analysera avvikande förlopp under ​eftervård samt att i samråd med övriga professioner i teamet vidta adekvata åtgärder
 • planera, genomföra och utvärdera eftervården utifrån familjens önskemål och behov
 • ​tillämpa ett patientsäkert arbetssätt och följa gällande lagar och föreskrifter inom eftervård
 • reflektera över och analysera betydelsen av evidens, beprövad erfarenhet samt delaktighet och informerade val i eftervården 
 • reflektera över och värdera det egna förhållningssättet, ​styrkor och begränsningar samt behovet av ytterligare kunskapsinhämtning inom eftervård
 • kommunicera ​och samarbeta med övriga​ i det professionella teamet inom eftervård
 • tillämpa en helhetssyn på barnafödande och föräldrablivande samt ha ett bemötande som inkluderar genusperspektiv, psykologiska, kulturella och sociala aspekter inom eftervård

Innehåll

Kursen ​omfattar tre moment:

Förlossning 2 - VFU, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård.

Eftervård - VFU, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar verksamhetsförlagd utbildning inom antenatal- och eftervård.

Förlossningsvård och eftervård - teori, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment omfattar undervisning och färdighetsträning inom:

 • komplicerad obstetrik
 • fosterövervakning
 • komplicerad amning
 • suturering
 • Inter Professionellt Lärande (IPL)

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där ​arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, ​färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Seminarier och VFU är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som motsvarar nio veckor omfattar 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även helgdagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Förlossningsvård och eftervård - teori 3.0 hp

 Examination sker i form av skriftlig​ individuell​ tentamen i komplicerad förlossnings- och eftervård samt amning . 

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator kan, om så är fallet, fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Kunskaper och färdigheter avseende komplicerad obstetrik examineras även genom praktisk och muntlig examination.
 

Förlossning 2 - VFU 6.0 hp   

Examination sker i form av summativ bedömning utifrån bedömningsunderlag för VFU.


Eftervård - VFU 6.0 hp

Examination sker i form av summativ bedömning utifrån bedömningsunderlag för VFU. 

 

Under verksamhetsförlagd utbildning sker en fortlöpande bedömning av studenternas prestationer. Mitt- och slutbedömning ska genomföras. Handledare på VFU ger underlag för bedömning i bedömningsformulär  Vid risk för underkännande av student ska en skriftlig individuell handlingsplan upprättas av ansvarig lärare tillsammans med handledare och delges studenten. Studenten examineras enligt uppställda lärandemål i bedömningsunderlag för VFU. Inom neonatalvård krävs närvaro.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en skriftlig individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

För godkänt resultat på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända samt deltagande i obligatoriska undervisningsinslag.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Kylberg, Elisabeth; Westlund, Mia; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Obstetrik Ajne, Gunilla; Blomberg, Marie; Carlsson, Ylva
Reproduktiv hälsa - - barnmorskans kompetensområde Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin; Abascal, Gudrun; Ahlborg, Tone; Akselsson, Anna; Algovik, Michael; Anderberg, Eva; Axelsson, Ove; Barimani, Mia; Berg, Marie; Berglund, Anna; Berntorp, Kerstin; Blix, Ellen; Borneskog Sinclair, Catrin; Byrskog, Ulrika; Carlsson, Ylva; Conner, Peter; Crang Svalenius, Elizabeth; Dencker, Anna; Edqvist, Malin; Ekéus, Cecilia; Ekstrand Ragnar, Maria; Elden, Helen; Erlandsson, Kerstin; Forsgren, Marianne; Forslund Frykedal, Karin; Gemzell Danielsson, Kristina; Georgsson, Susanne; Hanson, Ulf; Hansson, Stefan; Holzmann, Malin; Häggström-Nordin, Elisabet; Höglund, Berit; Jacobsson, Bo; Jakobsson, Jan; Jonas, Wibke; Kristoffersson, Ulf; Landgren, Britt-Marie; Larsson, Margareta; Lendahls, Lena; Leyon, Jan; Lingman, Göran; Lundgren, Ingela; Lundqvist, Pia; Marions, Lena; Marsal, Karel; Mattebo, Magdalena; Nilsson, Christina; Nissen, Eva; Nordenskjöld, Agneta; Nordfjell, Anna; Nordström, Lennart; Olofsson, Per; Olsson, Ann; Pettersson, Karin; Pålsson, Petra; Risberg, Anitha; Rubertsson, Christine; Rådestad, Ingela; Selander, Bo; Siwe, Karin; Skoog Svanberg, Agneta; Johansson Soller, Maria; Svensson, Kristin; Sydsjö, Gunilla; Thies-Lagergren, Li; Tydén, Tanja; Ulfsdottir, Hanna; Waldenström, Ulla; Wennerholm, Ulla-Britt; Wijma, Barbro; Wiklund, Ingela; Zwedberg, Sofia; Åhlund, Susanne; Ährlund-Richter, Lars; Modén, Maja; Engqvist, Jeanette; Lindgren, Nilas; Hallberg, Jonny; Hallberg, Jonny Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Svensson, Liisa; Heli, Susanna Trygg förlossning : En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla
Webb-baserad CTG-utbildning. www.ctgutbildning.se
Webb-baserad Neonatal HLR. www.neohlrutbildning.se

Fördjupningslitteratur

Lagercrantz, Hugo Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael