Kursplan för

Farmakologi och läkemedelsberäkning, 4,5 hp

Pharmacology and Drug Calculation, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT24
Kurskod
7KB008
Kursens benämning
Farmakologi och läkemedelsberäkning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2021-10-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2023-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år. Alternativt en avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

​​Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap om och förståelse för farmakologisk behandling i samband med graviditet, förlossning och amning inom svensk hälso- och sjukvård.

Moment 1: Farmakologi
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för farmakokinetiska och farmakodynamiska faktorer
 • redogöra för farmakologisk behandling i samband med graviditet, förlossning och amning
 • beskriva och förklara läkemedelsrelaterade problem och påverkan på miljö
 • redogöra för regelverk som reglerar läkemedelshantering
 • tillämpa IT-baserade kunskapsstöd som relaterar till läkemedel

Moment 2: Läkemedelsberäkning
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • på ett patientsäkert sätt utföra läkemedelsberäkningar

Innehåll

Kursen består av två moment.

Farmakologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet fördjupar kunskap avseende:

farmakokinetiska och farmakodynamiska faktorer
administrationsvägar och beredningsformer
interindividuella skillnader i läkemedelsrespons
läkemedel inom barnmorskans profession
läkemedelsrelaterade problem, inklusive biverkningar och interaktioner
läkemedels påverkan på miljön
förutsättningar för, val av och dosering av läkemedel i samband med graviditet, förlossning och amning
regelverk som reglerar läkemedelshantering
IT-baserade kunskapsstöd, t.ex FASS och Janusinfo, som relaterar till läkemedel
värdering av läkemedelsinformation            

Läkemedelsberäkning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fördjupar kunskap avseende:

beräkningar i samband med fasta och flytande läkemedel
beräkningar i samband med infusionslösningar
beräkningar i samband med spädningar
beräkningar i samband med medicinsk gasbehandling

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar,  frågebaserat lärande, övningsfilmer samt diskussion i mindre grupper.

 

 

 

Examination

Moment 1 Farmakologi - teori 3 hp
 Examination sker i form av tre skriftliga​ individuella tentamen. 

Moment 2 Läkemedelsberäkning - teori 1.5 hp
  Examination sker i form av en skriftlig individuell tentamen.

För båda momenten gäller tvågradig betygsskala; underkänt/godkänt.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

 • Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.
 • Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
 • Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 • För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.
 • Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur

Författningar relevanta för lärandemålen tillkommer.

Illustrerad farmakologi Thoresen, Hege; Simonsen, Terje; Christensen, Hege; Thidemann Johansen, Harald; Tranheim Kase, Eili; Robertsen, Ida; Rustan, Arild Christian; Solberg, Rigmor Roman, Elisabet
FASS
Molin, Beata; Therborn, Marie; Andersson, Ingegerd Träna läkemedelsberäkning