Kursplan för

Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård, 5 hp

Physiotherapy as a Subject and as a Profession within Swedish Health Care, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT21 , VT22
Kurskod
7KF006
Kursens benämning
Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om svensk hälso-och sjukvård samt fysioterapeutens kompetens och olika roller.
 
Lärandemål
Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • Redogöra för  fysioterapi som ämne och yrke i en svensk hälso- och sjukvårdskontext
 • Förklara innebörden av fysioterapins centrala begrepp och problematisera kring olika förhållningssätt
 • Reflektera över och diskutera professionellt förhållningsätt i relation till bemötande, etik och kommunikation ur ett svenskt och multikulturellt perspektiv.
 • Definiera begreppet evidensbaserad vård i relation till fysioterapi samt  tillämpa grundläggande källkritik och hantera referenser.
 • Redogöra för lagar, förordningar, föreskrifter i förhållande till svensk hälso-och sjukvård samt känna till den svenska hälso- och sjukvårdens organisation.
 • Kommunicera på ett professionellt sätt i tal och skrift. 
 • Tillämpa pedagogiska verktyg så som portfolio, reflektion och återkoppling för sin egen kunskaps- och kompetensutvecklingutveckling.

Innehåll

 • Historia, arbetsfält, arbetssätt och roller inom svensk fysioterapi 
 • Centrala begrepp: rörelse, fungerande, hälsa och miljö inklusive personcentrerad vård
 • Teoretiska ramverk inom fysioterapi
 • Fysioterapiprocessen som arbetsmodell
 • Evidensbaserat arbete 
 • Styrdokument, författningar och organisation inom hälso- och sjukvården
 • Kommunikations- och samtalsmetodik
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Etik
 • Jobsh (journal, bemötande, sekretess och hygien) med uppföljning

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbete, litteraturstudier samt att föra loggbok/använda portfolio.Lärplattform används i flera moment.

Obligatoriska utbildningsinslag
Deltagande i seminarier

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande i seminarier enligt bedömningskriterier
 • Skriftlig tentamen

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Fröberg,, Ulf; Magnusson, Stefan Medicinsk författningsbok 2009
Vetenskapliga artiklar, delar av rapporter och elektroniska resurser tillkommer