Kursplan för

Fysioterapi vid hälsa och ohälsa, 12,5 hp

Physiotherapy in Health and Illness, 12,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT24
Kurskod
7KF010
Kursens benämning
Fysioterapi vid hälsa och ohälsa
Hp
12,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-11-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande, till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande utifrån tidigare kunskaper ska vidareutveckla kliniska färdigheter inom öppna vårdformer och fördjupa sitt professionella förhållningssätt i svensk fysioterapeutisk kontext som utmärks av ett evidensbaserat arbetssätt.
 
Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

 • identifiera och beskriva vanliga kliniska sjukdomstillstånd inom öppenvården med relevans för fysioterapi samt känna till medicinska och fysioterapeutiska åtgärder
 • agera med ett professionellt bemötande i undersökning, bedömning och interventioner av patienter med olika funktionshinder i öppenvården
 • tillämpa fysioterapiprocessen och använda International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som modell för analys av olika hälsobetingelser ur ett bio-psyko-socialt och personcentrerat perspektiv i en öppenvårdskontext 
 • motivera kliniska beslut utifrån ett kliniskt resonemang samt från ett fysioterapeutiskt perspektiv
 • skriva journal ändamålsenligt samt kunna ge muntlig och skriftlig rapport till andra vårdgivare om patienters hälsotillstånd
 • tillämpa och utvärdera fysioterapeutiska interventioner utifrån principerna om evidensbaserat arbete avseende hälsa-ohälsa för individer och grupper
 • tillämpa beteendemedicinska principer och nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och diskutera dem i relation till fysioterapeutens roll
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation och interaktion med patien/klient/anhöriga och andra professioner
 • tillämpa ett självkritiskt förhållningssätt och bedöma behov av kontinuerlig egen kompetensutveckling

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.​

Hälsa och ohälsa ur ett livslångt perspektiv, 6.0 hp

Betygsskala: GU
 • fysioterapiprocessen som modell i öppna vårdformer för patienter i olika åldrar och olika funktion/funktionshinder
 • fysioterapeutiska undersökningar och interventioner i klinisk kontext
 • fysisk aktivitet och träning som prevention och intervention
 • nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Verksamhetsintegrerat lärande i öppenvård, 6.5 hp

Betygsskala: GU
 • verksamhetsförlagt lärande (VIL) i öppenvård och rehabilitering
 • integrering av fysioterapeutiska kunskaper och färdigheter samt yrkesetiska principer i möte med patienter i öppenvården
 • samverkan i interprofessionella team och andra aktörer relevanta för patientens rehabilitering

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är metodikundervisning, föreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbete. Det verksamhetsintegrerade lärandet kommer att ske med hjälp av handledning i en klinisk kontext med patienter inom framförallt öppenvård.

 

Examination

Kursen examineras enligt följande:

Obligatoriska utbildningsinslag

 • närvaro i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • metodikundervisning
 • aktivt deltagande vid seminarier
 • inlämning av skriftliga uppgifter

Hälsa och ohälsa ur ett livslångt perspektiv (6 hp)

 • muntlig praktisk examination där integrerade kunskaper och färdigheter i kursen examineras
 • skriftlig inlämningsuppgift efter genomförande av samtal om levnadsvanor

Verksamhetsintegrerat lärande i öppenvård (6,5 hp)

 • klinisk bedömning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), vilken bygger på kontinuerlig observation avseende studentens förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar av patienter med aktuellt kunskapsunderlag som grund
 • skriftligt patientfall
 • examinationsseminarium 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om målen för den verksamhetsförlagda utbildningen inte uppnås kompenseras detta vid nästkommande ordinarie kliniska kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anapssning för studenter med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne
FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Dohrn, Ing-Mari; Jansson, Eva; Börjesson, Mats; Hagströmer, Maria
Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården Jacobsson Ekman, Gunilla; Lindahl, Bertil; Nordin, Annika
Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik] Borg, Jörgen
Thomeé, Roland; Swärd, Leif; Karlsson, Jon Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Vetenskapliga artiklar, delar av rapporter och elektroniska resurser tillkommer