Kursplan för

Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet, 10 hp

The Physiotherapist in Interprofessional Collaboration in Working Life, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Kurskod
7KF011
Kursens benämning
Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-11-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

För att börja kursen Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet  krävs att alla kurser i termin 1 är godkända: Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård, Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1,  samt Fysioterapi i slutenvård eller kommunal verksamhet. 

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att samverka, lära och arbeta i interprofessionella och mångkulturella sammanhang och utveckla en reflekterande praktik för livslångt lärande.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • använda kunskaper om interprofessionellt lärande för att analysera faktorer av betydelse för fungerande lagarbete i hälso- och sjukvård samt i omsorg
  • arbeta självständigt, professionellt och evidensbaserat i svensk hälso- och sjukvård och omsorg
  • diskutera betydelsen av kulturella aspekter för kommunikation och bemötande mellan patient-terapeut samt känna till strategier för att hantera konflikter
  • tillsammas med teamet utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna analysera och tillgodose patientens behov samt utvärdera patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering
  • reflektera över egen och andra professioners insatser i vården utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv samt visa förmåga att kommunicera och samverka med patienter, närstående och andra professioner

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.
Moment 1:  Fysioterapi fördjupning och professionell utveckling (6 hp) med fokus på självständigt yrkesutövande, reflekterande praktik och livslångt lärande.

Moment 2: Fysioterapeutiska perspektiv på global hälsa (4 hp) med fokus på globala hälsoutmaningar ur ett fysioterapeutiskt och hälso- och sjukvårdsperspektiv, kulturell sensitivitet och fysioterapeutens roll.

Fysioterapi fördjupning och professionell utveckling, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i fysioterapeutisk verksamhet

Vetenskapsmetodik i relation till evidensbaserat arbete

Karriärvägar och arbetsvillkor i yrkeslivet

Kontinuerlig professionsutveckling i en svensk kontext

Livslångt lärande

Fysioterapeutiska perspektiv på global hälsa, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Fysioterapi praktik och hälsa ur ett globalt perspektiv

Hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och andra länder

Arbetsformer

Undervisningen är uppbyggd utifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där uppgifterna ger möjlighet för studenterna att ta eget ansvar individuellt samt i grupp. Undervisningen innefattar verksamhetsintegrerat lärande (VIL), självstudier, föreläsningar och seminarier. Del av undervisningen sker på distans via lärplattform.

Obligatoriska utbildningsinslag:
Närvaro vid den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Aktivt deltagande i seminarier

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

Moment 1: 
Klinisk bedömning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), vilket bygger på kontinuerlig observation avseende studentens förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar med aktuellt kunskapsunderlag som grund.
Klinisk praktisk examination
Skriftligt patientfall
Examinationsseminarium

Moment 2: 
Skriftliga inlämningsuppgifter med efterföljande muntliga seminarier.

Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Övrig litteratur

Utöver kurslitteratur hänvisas till vetenskapliga artiklar.

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Kersey-Matusiak, Gloria Kulturkompetent omvårdnad Berndtsson, Margareta Brandin
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger