Kursplan för

Samhälls- och författningskunskap, 4,5 hp

Policy and Regulations in Health Services, 4,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , HT13
Kurskod
7KL002
Kursens benämning
Samhälls- och författningskunskap
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-02-25
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2012-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

- Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz - Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare (TULE) - Svenska B eller motsvarande, med lägst betyget Godkänt.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren: - Känna till grunddragen i viktiga författningar, lagstiftningens olika nivåer, myndigheters ansvar, liksom ansvarsfördelning stat – landsting - kommun. - Kunna redogöra för principer för patientens rättigheter och vart man kan vända sig i olika situationer, grunddragen i lagar som behandlar smittskydd, psykiatrisk vård, kvinnosjukvård och andra centrala sjukvårdsfrågor. - Kunna beskriva ärendehantering vid avvikelser, lex Maria, socialstyrelsens tillsyn. - Kunna tillämpa sekretesslagstiftning, handläggning i vanliga situationer som dödsfall, psykiatrisk tvångsvård, anmälningsärenden, sjukskrivningsärenden. - Kunna förklara och analysera frågor kring patientsäkerhet, menprövning i sekretessbedömningar, etiska aspekter i svåra vårdsituationer, sjukvårdens samverkan med socialtjänst och andra myndigheter. - Visa insikt om svensk välfärdspolitik, socialförsäkringssystem, synen på patient-läkarrelation i Sverige och andra kulturer.

Innehåll

- Svensk författning och förvaltning - Hälso- och sjukvårdslagen - Lagen om yrkesverksamhet - Offentlighet och sekretess - Patientdatalagen och journalinnehåll - Socialstyrelsen och HSANs verksamhet - Patient- och förtroendenämnden - Lagen om psykiatrisk tvångsvård - Socialförsäkring och intygsskrivning - Kvinnosjukvård - Socialtjänsten och anmälningsskyldigheter - Dödsfallshandläggning och rättsintyg

Arbetsformer

Kursen inleds med en veckas självstudier i enlighet med instruktioner som skickas ut till kursdeltagarna innan kursstart. Syftet är att kursdeltagaren genom dessa självstudier ska skaffa sig en viss kunskapsbas omkring den svenska lagstiftningen för inför de undervisningsmoment som syftar till att belysa hur lagstiftningen tillämpas. Under följande veckors undervisningstillfällen får deltagarna träna sig på att tillämpa lagstiftningen på enskilda fall och situationer och får lagstiftningen belyst av erfarna handledare. Undervisningen är schemalagd till heltid på dagtid om inte annat anges, och närvaro vid dessa undervisningstillfällen är obligatorisk. Vid frånvaro ankommer det på kursdeltagaren att tillsammans med kursledaren diskutera lämpliga sätt att återhämta missade utbildningsmoment.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen. Antalet examinationstillfällen är begränsat till fem. För att få betyget godkänd på kursen krävs närvaro på den obligatoriska undervisningen eller godkänd ersättningsuppgift samt godkänt på skriftlig tentamen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2010 = 41. uppl. Raadu, Gunnel
Sverne Arvill, Ebba; Sverne, Tor Patientens rätt
Vår trygghet : våra sociala rättigheter.n 2009

Kompletterande litteratur

Stencilmaterial som delas ut under kursen.