Kursplan för

Samhälls- och författningskunskap, 4,5 hp

Policy and Regulations in Health Services, 4,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Kurskod
7KL004
Kursens benämning
Samhälls- och författningskunskap
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2017-10-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
 

Mål

Syfte
Syftet med kursen är att ge läkare med utbildning utanför EU/EES-området grundläggande kunskap om och förståelse för svensk lagstiftning och handläggning inom hälso- och sjukvården och andra delar av välfärdssystemet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
- förklara grunddragen i viktiga författningar, lagstiftningens olika nivåer, myndigheters ansvar, liksom ansvarsfördelning stat – landsting - kommun.
- förklara principer för patientens rättigheter och vart man kan vända sig i olika situationer, grunddragen i lagar som behandlar smittskydd, psykiatrisk vård, kvinnosjukvård och andra centrala sjukvårdsfrågor.
- Kunna beskriva ärendehantering vid avvikelser, lex Maria, socialstyrelsens tillsyn.
 
Färdigheter
Studenten ska kunna:
- tillämpa sekretesslagstiftning, handläggning i vanliga situationer som dödsfall, psykiatrisk tvångsvård, anmälningsärenden, sjukskrivningsärenden.
- förklara och diskutera frågor kring patientsäkerhet, menprövning i sekretessbedömningar, etiska aspekter i svåra vårdsituationer, sjukvårdens samverkan med socialtjänst och andra myndigheter.
- redogöra för svensk välfärdspolitik, socialförsäkringssystem, synen på patient-läkarrelation i Sverige och andra kulturer.
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna:
-  uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursens ämnesmässiga kärna utgörs av:

- Svensk författning och förvaltning
- Hälso- och sjukvårdslagen
- Patientsäkerhetslagen
- Offentlighet och sekretess
- Patientdatalagen och journalinnehåll
- Socialstyrelsens, IVOs och HSANs uppdrag
- Patient- och förtroendenämnden
- Regelverk kring psykiatrisk tvångsvård
- Socialförsäkring och intygsskrivning
- Smittskyddslagstiftning
- Socialtjänsten och anmälningsskyldigheter
- Dödsfallshandläggning och rättsintyg

Arbetsformer

Kursen inleds med en veckas självstudier i enlighet med instruktioner som skickas ut till kursdeltagarna innan kursstart. Syftet är att kursdeltagaren genom dessa självstudier ska skaffa sig en viss kunskapsbas kring den svenska lagstiftningen inför de föreläsningar och seminarier som belyser hur lagstiftningen tillämpas. Som skriftlig inlämningsuppgift får kursdeltagarna ett antal frågor att besvara med hjälp av litteratur och konsultation av lagstiftning på nätet.

Under följande veckors undervisningstillfällen, med föreläsningar, seminarier och grupparbeten, får deltagarna träna sig på att tillämpa lagstiftningen på enskilda fall och situationer och får lagstiftningen belyst av erfarna handledare. Undervisningen är schemalagd till heltid på dagtid om inte annat anges.

Examination

Obligatorier: All schemalagd gruppundervisning
Examination: Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två gånger.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Socialmedicin : individ, hälsa och samhälle Allebeck, Peter; Burström, Bo; Hensing, Gunnel; Kristenson, Margareta
Sverne Arvill, Ebba; Johnsson, Lars-Åke Patientens rätt
Vår trygghet : våra sociala rättigheter. 2012

Kompletterande litteratur

Författningstexter att hämta på nätet enligt instruktioner vid kursstart.
Material som delas ut under kursen.