Kursplan för

Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 25,5 hp

Continuation in-depth course - complimentary programme for physicians with a medical degree from abroad, 25,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
7KL005
Kursens benämning
Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen
Hp
25,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhåll-ningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten genom att bygga vidare på den grundläggande kursen och via teoretisk fördjupning och klinisk färdighetsträning få insikt i läkarens kliniska verksamhet i Sverige, roller, ansvar och befogenheter i ett vårdteam och en introduktion till sjukvårdens organisation.
 
Lärandemål
Lärandemålen avgränsas till det som är vanligt och viktigt inom kirurgi, gynekologi/obstetrik, psykiatri, invärtesmedicin och barnmedicin.
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4)* och färdigheterna enligt Millers taxonomi (M1-M4)**.  
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- analysera (S3) sjukdomsorsak, sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, symtom, fynd, naturalförlopp, prognos samt principer för utredning, profylax och behandling av vanliga, akuta och livshotande sjukdomar (S3)
-  beskriva hälso- och sjukvårdens organisation (S2)
- förklara betydelsen av lagarbete och arbetsfördelning mellan olika yrkeskategorier, vårdnivåer och aktörer inom hälso- och sjukvården, vård och omsorg liksom sitt eget ansvar och sina egna befogenheter (S3)
- redogöra för vanliga sjukdomars hälsoekonomiska effekter och principer avseende screening och prevention samt betydelsen av livsstilsfaktorer (S3)
 
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- självständigt inhämta anamnes, genomföra  systematiskt status, kunna resonera differentialdiagnostiskt, föreslå utredning och behandling och vårdnivå (M3)
- etablera en god kontakt med patienter och anhöriga, förmedla medicinska uppgifter i tal och skrift på ett strukturerat sätt, informera patienter och deras närstående på ett förståeligt och empatiskt sätt i enlighet med svensk lagstiftning(M3)
- samarbeta som medlem i en vårdorganisation och i ett vårdteam (M3)
 
 
Förhållningssätt
Studenten ska
- kunna visa ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och vårdpersonal
- kunna reflektera över konsekvenserna av egna och andras värderingar, attityder, handlingar och förhållningssätt i kontakten med patienter, anhöriga, kollegor och annan vårdpersonal samt över styrkor och svagheter i den tidigare utbildningen jämfört med förhållanden i svensk sjukvård.
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen är indelad i två moment. Den teoretiska kärnan utgörs av, internmedicin, kirurgi och psykiatri samt också gynekologi/obstetrik, barnmedicin. Studenten ska bredda och fördjupa sina tidigare kunskaper och kliniska erfarenhet i en svensk sjukvårdskontext där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan variera. Tonvikten läggs på integrering av teoretisk och tillämpad kunskap.

Klinisk praktisk utbildning och färdighetsträning, 15.0 hp

Betygsskala: GU

Kliniska praktiska moment /färdigheter tränas på KTC. Professionell utveckling, tex gruppövning i "Det svåra samtalet". 

VFU sker på vårdavdelningar, mottagningar, operation, akutmottagningar samt i primärvården. Varje enskild placering omfattar 1-5 veckor och fördelas mellan specialiteterna. Under VFU har studenten  handledare och får under handledning handlägga patienter och praktiskt träna personcentrerad samtalsmetodik, kommunikation med patienter, kollegor, och övriga personalkategorier, undersökningstekniker och journalföring inom respektive specialitet. VFU ger kunskaper om sjukvårdens organisation och rutiner, remissförfaranden och resursanvändning samt en inblick i lagar och regler.

Teoretisk medicinsk kunskapsinhämtning, 10.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på att studenten ska komplettera och integrera redan uppnådd kompetens med evidensbaserad kunskap inom de ingående specialiteterna med tonvikt på svenska riktlinjer och behandlingspraxis. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av patientfallsseminarier och föreläsningar.

Arbetsformer

Under kursen tillämpas en rad olika undervisningsformer - föreläsningar, patientfallseminarier, gruppseminarier för professionell utveckling, projektarbete/eget föredrag. VFU inkluderande interprofessionellt lärande, formativa bedömningar, fallbaserad undervisning i vården och självstudier.

Schemaläggning på kvällar kan förekomma.

Examination

Klinisk praktisk utbildning och färdighetsträning, 15 hp
Obligatorier: Seminarier för professionell utveckling, färdighetsträning på KTC, HLR, CAMST och all verksamhetsförlagd utbildning.

Examinationer:
Godkänd prestation i VFU utifrån fortlöpande bedömningsunderlag från olika handledare. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två  gånger.
Strukturerat praktiskt prov med två patienter representerande olika ämnesområden. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fyra examinationstillfällen.
 
Teoretisk medicinsk kunskapsinhämtning, 10,5 hp 
Examination: Skriftlig examen i medicin, kirurgi, gynekologi och obstetrik, psykiatri och barnmedicin.   
Muntlig examination av fördjupningsuppgift i samband med egen presentation.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfällen har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt så att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment,
m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera (analysera är S3 - S4= skapa, generera, hypotetisera, reflektera, teoretisera (syntetisera)).

** Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Internmedicin Dahlström, Ulf; Kechagias, Stergios; Stenke, Leif
Jern, Sverker Akut EKG-diagnostik
Kirurgi Hamberger, Bertil; Haglund, Ulf
ObGyn Brännström, Mats; Gemzell Danielsson, Kristina; Hagberg, Henrik; Landgren, Britt-Marie; Maršál, Karel; Westgren, Magnus
Psykiatri Herlofson, Jörgen; Ekselius, Lisa; Lundin, Anders; Mårtensson, Björn; Åsberg, Marie

Bra internetbaserade källor

Akut internmedicin
Akut kirurgi
Psykiatristod.se
Internetmedicin.se
Viss.nu
Janusinfo.se
Läkemedelsboken.se
Praktiskmedicin.se
Medibas.se