Kursplan för

Vård och omvårdnad inom akutsjukvård, 19,5 hp

Nursing Care in Emergency Care, 19,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT21
Kurskod
7KS015
Kursens benämning
Vård och omvårdnad inom akutsjukvård
Hp
19,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-06-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Antagen till programmet samt godkänt betyg från kurserna; Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård (7KS011), Farmakologi och läkemedelsberäkning (7KS012), Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård (7KS013) samt moment 2 inom kursen Vård och omvårdnad av äldre (7KS014). 

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Moment 1: Omvårdnad inom akutsjukvård, 7,0 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för patofysiologi, symtom och tecken, etiologi, diagnostik, behandling vid vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd inom akutsjukvård
 • redogöra för smärtfysiologi, smärtklassifikation, smärtbedömning och smärtbehandling
 • känna till och förstå lagar, författningar och riktlinjer kring döende och död 
 • bedöma patientens tillstånd på ett strukturerat sätt 
 • analysera patientens omvårdnadsbehov, prioritera, planera, genomföra och utvärdera relevanta omvårdnadsåtgärder 
 • förklara pre- och postoperativ omvårdnad utifrån nationella och lokala riktlinjer 
 • förklara hur patientsäker informationsöverföring sker mellan olika vårdgivare 
 • kunna redogöra för sjuksköterskans roll samt samhällets beredskap och organisation i samband med allvarlig händelse

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förstå individen- och närståendes upplevelse av att leva med kronisk/långvarig sjukdom
 • reflektera kring olika etiska frågeställningar och kulturella förhållningssätt till döende och död
 • kunna kommunicera i tal skrift på ett patientsäkert sätt samt använda för hälso- och sjukvården vedertagna begrepp och uttryck 

Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter 0,5 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara betydelsen av att följa evidensbaserade riktlinjer, lagar och författningar i samband med kliniska färdigheter
 • tillämpa riktlinjer, lagar och förordningar angående smitta och smittspridning

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna.

 • tillämpa kliniska färdigheter utifrån ett patientsäkert, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
 • tillämpa hygienprinciper

Moment 3: Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • kommunicera med patienter och närstående för att skapa en omvårdnadsrelation
 • tillsammans med patient och närstående prioritera patientens behov genom att identifiera omvårdnadsdiagnoser samt formulera omvårdnadsmål, planera, genomföra, journalföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • tillämpa och kombinera olika evidensbaserade metoder för bedömning av patientens tillstånd
 • föra ett kliniskt resonemang utifrån patientens tillstånd och argumentera för relevanta omvårdnadsåtgärder 
 • identifiera patientens hälsoresurser för att stödja lärande till egenvård
 • utföra sjukvårdstekniska moment samt handha medicinskteknisk utrustning på ett säkert sätt
 • ​räkna, bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar samt informera patienten om läkemedlens effekt och biverkningar
 • tillämpa ett för patient, personal och miljö säkert handhavande av läkemedel
 • tillämpa hygienföreskrifter
 • informera och undervisa patient och närstående 
 • rapportera muntligt och skriftligt enligt SBAR samt journalföra omvårdnad 
 • planera och leda vårdarbetet samt samverka inom den egna professionen och med andra professioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • värdera omvårdnadens kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet
 • tillämpa och argumentera för människors rätt till vård på lika villkor samt ha kännedom om handhavande av våld i nära relationer
 • visa omdöme och förmåga att tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patient och närstående
 • reflektera och analysera behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin professionella och interprofessionella kompetens

Omvårdnad inom akutsjukvård, 7.0 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • urologiska sjukdomar och ohälsotillstånd
 • gynekologiska sjukdomar och ohälsotillstånd
 • rörelseorganens sjukdomar
 • infektionssjukdomar
 • sepsis
 • hotande svikt i vitala funktioner
 • smärttillstånd
 • A-E bedömning
 • Bedömningsinstrument/skalor
 • omvårdnadsprocessen
 • patientsäker informationsöverföring/SBAR
 • journalföring
 • pre- och postoperativ vård
 • döende och död
 • förutsättningar för organdonation
 • patientens lärande
 • lagar, författningar och riktlinjer 
 • kommunikation
 • etiskt och kulturellt förhållnningssätt
 • katastrofmedicin

Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • S-HLR
 • Handhavande, administrering och transfusion av blodprodukter

Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 12.0 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

 • evidensbaserad vård och omvårdnad  vid vanligt förekommande ohälsa- och sjukdomstillstånd
 • kliniskt resonemang
 • lagar, författningar och riktlinjer 
 • ledarskap
 • information och undervisning
 • patientsäkerhet
 • läkemedelshantering
 • medicinsk teknik
 • bedömningsinstrument
 • rapportering enligt SBAR och journalföring
 • förbättringskunskap
 • kommunikation
 • etik och lika villkor
 • våld i nära relationer
 • professionellt och interprofessionellt kompetens

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Deltagande i seminarier, grupparbeten, färdighetsträning och VFU är obligatoriskt. Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation i samråd med examinator.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till vårdavdelningar inom akutsjukvård. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är schemalagd och förlagt vid aktuell vårdcentral där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag, kvälls och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftlig digital examination och examinerade muntliga seminarier samt klinisk examination av medicintekniska moment. Därtill sker en fortlöpande examination under den verksamhetsförlagda utbildningen som stäms av genom halvtidbedömning och avslutas med en slutbedömning enligt fastställda bedömningskriterier. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning till ansvarig universitetslärare. Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. För väl godkänd kurs krävs väl godkänt resultat i individuell skriftlig examination. Betyg sätts av examinator. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltar i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Wikström, Jonas Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
Björvell, Catrin Sjuksköterskans journalföring och informationshantering [Elektronisk resurs] : en praktisk handbok
Ehnfors, Margareta; Ehrenberg, Anna; Thorell-Ekstrand, Ingrid Nya VIPS-boken [Elektronisk resurs] : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2020
Vårdhandboken
FASS
Teamarbete och förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård
Modén, Maja Säker vård : en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner Bergqvist Månsson, Sara