Kursplan för

Klinisk färdighetsträning 1, 4 hp

Clinical Training 1, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT18 , HT20 , HT21
Kurskod
7KT011
Kursens benämning
Klinisk färdighetsträning 1
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Dentmed
Datum för fastställande
2016-04-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
 
För tillträde till kursen krävs att studenten har deltagit i demonstrationer och övningar i hygienrutiner i momentet Journalföring och introduktion till vuxenkliniken på kursen Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen.

För att studenten skall få utföra bildtagning på patient i momentet Odontologisk radiologi 3, krävs godkänt resultat på momentet Odontologisk radiologi 2, i kursen Klinikförberedande kurs.

Student som underkänts på den kliniska färdighetsträningen till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig att återuppta den kliniska färdighetsträningen först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Odontologisk radiologi 3, 2.0 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • utifrån patientens orala och allmänna hälsotillstånd, göra en helhetsbedömning av en patients behov av berättigad röntgenundersökning av tänder och käkar
 • utifrån vetenskapliga utvärderingar och forskningsresultat, samt beprövad erfarenhet, bedöma val av lämplig röntgenmetod för att kunna besvara radiologiska frågeställningar på patienter
 • beskriva indikationer för datortomografi med CBCT-teknik och CBCT-teknikens grunder och vad som ses i tredimensionella bilder av tänder och käkar
 • i intraorala röntgenbilder samt panoramabilder, självständigt granska och analysera normalanatomiska strukturer samt patologiska förändringar i tänder, käkar och omgivande vävnader, samt i ett skriftligt utlåtande ge relevanta diagnosförslag på de radiografiska fynden
 • bedöma när remiss behöver skickas till specialist inom radiologi för utvidgad undersökning
 • visa kunskap om hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan uppmärksammas vid radiologisk anamnes och undersökning
 • utföra röntgenbildtagning av tänder och alveolarutskott med digital intraoral teknik samt kunna utföra relevant bildbehandling
 • uppvisa en klinisk mognad med ett professionellt förhållningssätt mot patienter och kollegor såväl muntligt som skriftligt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Akuttandvård 1, 1.0 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för omhändertagandet av patienter med akut behandlingsbehov med ett etiskt och empatiskt förhållningssätt som också beaktar människors rätt till vård på lika villkor
 • beskriva hur orala skador som eventuellt kan kopplas till fysiskt våld kan identifieras samt bedöma konsekvenserna för behandling och omhändertagande
 • diagnostisera akuta orala tillstånd samt redogöra för och föreslå adekvat behandling
 • redogöra för och föreslå adekvat läkemedelsadministration för patient med akuta orala tillstånd
 • redogöra för och differentialdiagnostisera mellan odontogena och icke odontogena smärttillstånd och föreslå adekvat behandling/omhändertagande
 • använda debiteringsrutiner enligt Tandvårdsstödet
 • bedöma och redogöra för akuta orala tillstånd och utförda behandlingar inklusive material och dess inverkan på patientens allmänhälsa.

Integrerad vuxentandvård 1, 1.0 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • göra övergripande terapiförslag innefattande såväl sjukdomsinriktad som rehabiliterande behandlingsfas 
 • förklara vikten av en helhetssyn på patientens behandlingsbehov
 • planera och prioritera olika behandlingsmoment som ingår i såväl den sjukdomsinriktade som den rehabiliterande behandlingen
 • analysera och redovisa planerad behandling.

Innehåll

Kursen omfattar tre moment:

Odontologisk radiologi 3, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Föreläsningar och seminarier ges bland annat angående värdering av diagnostiska metoder, bildkvalitet samt tolkning av normalanatomi och patologiska förändringar i intraorala och panoramaröntgenbilder. I samband med varje kliniskt pass genomförs diskussioner angående urvalskriterier och indikationer inför intraoral och panoramaröntgenbildtagning på patient. Klinisk tjänstgöring genomförs med intraoral och panoramaröntgenundersökning på patient med tolkning av normalanatomi och patologiska förändringar i röntgenbilder från genomförd röntgenundersökning, samt utlåtandeskrivning.

 

Fördjupad utbildning ges i röntgenstrålningens egenskaper och biologiska verkan, strålskydd samt strålskyddsförordningar särskilt tillämpliga för panoramateknik. Övningar ges i tolkning av normal röntgenanatomi och patologiska förändringar beträffande tänder, käkar och ansiktsskelett i panoramaröntgenbilden. Utbildningen ger inte möjlighet att söka tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten att inneha radiologiskt ledningsansvar för panoramaröntgen.

Akuttandvård 1, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Teoretisk undervisning samt preklinisk färdighetsträning på vuxenklinikens akutklinik, inklusive diagnostik och behandling av akuta orala tillstånd på fiktiv patient samt hur läkemedel inom tandvården administreras.  Användandet av tandvårdsstödet betonas.

Integrerad vuxentandvård 1, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Arbete med fiktivt patientfall, i detta ingår  journalskrivning, diagnostik och terapiplanering

Arbetsformer

Odontologisk radiologi 3, 2.0 hp
Föreläsning, seminarier, grupparbeten, självstudier och klinisk färdighetsträning.
Seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

Akuttandvård 1, 1.0 hp
Föreläsningar, preklinisk färdighetsträning med övningar på klinikens akutmottagning och reflektioner. Formativt quiz ingår även.
Den prekliniska färdighetsträningen är obligatorisk.

Integrerad vuxentandvård 1, 1.0 hp
Seminarier med redovisning av patientfall; dessa är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Odontologisk radiologi 3, 2.0 hp
Examinationen sker i form av skriftlig tentamen och muntlig redovisning i seminarieform. Intraoral röntgenbildtagning examineras genom kliniskt prov.
 

Akuttandvård 1, 1.0 hp
Examinationen sker i form av formativ bedömning under den prekliniska färdighetsträningen. 

Integrerad vuxentandvård 1, 1.0 hp
Examinationen sker i form av skriftlig och muntlig redovisning i seminarier. 

För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Verksamhetsutbildning/kliniska moment ska studenten ha rätt att genomgå två gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen gavs för sista gången HT22 och ska läggas ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT23 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Odontologisk radiologi 3

Oral radiology : principles and interpretation White, Stuart C.; Pharoah, Michael J.
Utbildningsmaterial i PingPong-aktivitet Odontologisk radiologi (KUT T1-2)

Akuttandvård 1

Jinghede, Anna; Johnson, Gunilla Handbok i akut tandvård
Kliniska anvisningar för Studenternas vuxenklinik

Integrerad vuxentandvård 1

Av kursgivaren utvalda relevanta artiklar inom ämnesområdet.
Kliniska anvisningar för studenternas vuxenklinik
Kompendier