Kursplan för

Odontologiska och medicinska stödämnen 1, 4,5 hp

Odontological and Medical Subsidiary Subjects 1, 4,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT18
Kurskod
7KT012
Kursens benämning
Odontologiska och medicinska stödämnen 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Dentmed
Datum för fastställande
2016-04-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Moment 1
Ortodonti – teoretisk tillämpning, 1.5 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • göra en sammanfattande diagnos av primära bettet, växelbettet och permanenta bettet
 • känna igen och diskutera bettets och de kraniofaciala strukturernas utveckling, pre- och postnatalt
 • känna igen och diskutera de kliniska indikationerna för vanligt förkommande ortodontibehandlingar
 • redogöra för bettutvecklingen och den vanliga behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt
 • redogöra för och analysera verkningsmekanism (verkan och biverkan) och den kliniska behandlingsgången vid fast respektive avtagbar tandställning.

Moment 2
Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur tandvården i Sverige är rättsligt reglerad, organiserad och finansierad
 • redogöra för de lagar och förordningar som reglerar svensk tandvård
 • förklara och värdera hur organiserad tandvård kan förebygga sjukdom genom riktade insatser mot grupper av individer snarare än mot individen
 • förstå och analysera principer för populationsinriktad tandvård och vårdprioritering
 • förklara och värdera den teoretiska grunden för förändring av attityder via kunskapsförmedling
 • beskriva och använda samt värdera metoder för att utvärdera och kvalitetssäkra sin framtida tandvårdsverksamhet
 • redogöra för och analysera miljö-, hygien- och smittspridning ur tandvårdsperspektiv
 • redogöra för, förklara och praktisera rättsodontologiska principer i den dagliga tandvårdsverksamheten.

 
Moment 3
Oral medicin, 0.5 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för etiologi och patogenes samt klinisk manifestation hos de vanligaste orala mjukvävnadstumörerna, inflammatoriska och infektiösa tillstånd samt vid immunologiska reaktioner
 • beskriva och förstå sambandet mellan systemsjukdomar och deras orala manifestationer
 • diskutera olika behandlingsalternativ och förväntade behandlingsresultat
 • självständigt kunna planera handläggningen av oral medicinska och patologiska tillstånd
 • reflektera över ett professionellt förhållningssätt som tandläkare i kliniska situationer där orala slemhinnesjukdomar misstänks eller förekommer.

 

Moment 4
Tillämpad mikrobiologi, 1.0 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva skillnaden mellan akut och kronisk odontogen infektion samt tolka kliniska tecken på allvarlig infektion
 • redogöra för sambandet mellan antibiotikaförskrivning avseende mängd och preparatval och utvecklingen av antibiotikaresistens på individ- och samhällsnivå
 • förklara tandvårdens bidrag till antibiotikaresistens och dess konsekvenser för modern tand- och sjukvård
 • redogöra, och argumentera för, rationell antibiotikaanvändning och visa djup kunskap om de preparat som lämpar sig för dentala infektioner
 • redogöra för och visa en fördjupad förståelse för de nationella rekommendationerna i Sverige avseende antibiotikabehandling och antibiotikaresistens
 • redogöra för innebörden av ”god hygienisk standard” och dess betydelse för spridning av vårdrelaterade infektioner inklusive antibiotikaresistenta bakterier
 • redogöra för mykologi och dagens utmaningar med resistensproblematik, immunosupprimerade patienter, betydelsen av moderna diagnostiska metoder och behandlingsprinciper.

Innehåll

Ortodonti – teoretisk tillämpning, 1.5 hp Momentet syftar till att ge teoretisk förkunskap kring den kliniska bedömningen av bettutveckling och behandlingsbehov. Dessutom behandlas interceptiv tandreglering och behandling av bettavvikelser hos specifika patientgrupper. Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp Momentet kommer, utgående från de för tandvården aktuella författningarna, att diskutera praktiska tillämpningar i den kliniska situationen. Vidare kommer för tandvården viktiga epidemiologiska begrepp att definieras och sättas i relation till tandhälsovårdsarbetet på individ- och gruppnivå. Föreläsningar och övningar i utvärdering och kvalitetssäkring av tandvårdsverksamhet. Diskussion om hälso- och tandvårdsarbetet på individ- och gruppnivå inklusive metoder för attitydförändringar. Tandvårdens roll i samband med patienters missbruk (tobak, alkohol, narkotika) kommer att beröras i samband med föreläsningarna. Ett avsnitt i kursen handlar om rättsodontologi och tandvårdens intyg i olika situationer. Oral medicin, 0.5 hp I momentet diskuteras oral medicinska tillstånd med bakomliggande patogenes samt orala manifestationer vid allmänmedicinska tillstånd. Aktuell handläggning demonstreras och diskuteras. Vikten av korrekt och adekvat biopsitagning och vävnadsbehandling demonstreras. Momentet ger även baskunskaper för att studenten i framtiden ska kunna tolka PAD-svar och ställa dessa i relation till den kliniska bilden. Tillämpad mikrobiologi, 1 hp Momentets innehåll täcker bakteriell och viral infektionsdiagnostik och behandling, spridningsvägar, antibiotikaresistens, rådande nationella rekommendationer för antibiotikabehandling, mykologi och evidensbaserad vårdhygien.

Arbetsformer

Moment 1
Ortodonti – teoretisk tillämpning, 1.5 hp
 
Föreläsningar och seminarier.
Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska.
 

Moment 2
Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp
 
Föreläsningar och seminarier.
Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska
 

Moment 3
Oral medicin, 0.5 hp
 
Seminarier och falldiskussioner.
Falldiskussionerna är obligatoriska.
 

Moment 4
Tillämpad mikrobiologi, 1.0 hp
 
Föreläsningar, falldiskussioner och seminarier.
Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1
Ortodonti - teoretisk tillämpning, 1.5 hp
 
Examinationen sker i form av skriftlig examination.
 

Moment 2
Författningskunskap - Samhällsodontologi, 1.5 hp
 
Examinationen sker i form av skriftlig redovisning.
 

Moment 3
Oral medicin, 0.5 hp
 
Examinationen sker i form av presentation av patientfall vid seminarium.
 

Moment 4
Tillämpad mikrobiologi, 1.0 hp
 
Examinationen sker i form av muntlig redovisning av vetenskaplig artikel och skriftlig tentamen.
 
 
För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Om studentens examination inte blir godkänd får studenten ytterligare 2 försök. Därefter rekommenderas studenten att gå om kursen, och ges ytterligare 3 examinationstillfällen. Är studenten inte godkänd efter 6 försök ges inte någon mer kursplats på kursen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Moment 1

An introduction to orthodontics Mitchell, Laura; Littlewood, Simon J.; Nelson-Moon, Zararna L.; Dyer, Fiona

Moment 3

Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral pathology : clinical pathologic correlations

Moment 4

Lund, Bodil Den normala orala mikrofloran, antibiotikapreparat i tandvården och antibiotikaresistensläget i Sverige
Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården - Ny rekommendation
Odontogena infektioner där antibiotikabehandling kan övervägas (II)
Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården
Antibiotika för systemiskt bruk Lund, B; Skoog, G; Götrick, B; Blomgren, J; Snygg-Martin, U
Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

Rekommenderad litteratur

Moment 2

Allebeck, Peter; Diderichsen, Finn; Theorell, Töres Socialmedicin och psykosocial medicin
Hemlösas ohälsa ur ett socialmedicinskt perspektiv Halldin, Jan
Järvholm, B; Olofsson, C Försäkringsmedicin
Rothman, Kenneth J. Epidemiology : an introduction