Kursplan för

Odontologiska och medicinska stödämnen 2, 2,5 hp

Odontological and Medical Subsidiary Subjects 2, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Kurskod
7KT014
Kursens benämning
Odontologiska och medicinska stödämnen 2
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2016-11-08
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Moment 1
Klinisk farmakologi, 1,5 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • göra ett individualiserat val av läkemedel till den enskilde tandvårdspatienten baserat på kunskaper om läkemedlens öde i organismen, sambandet mellan dos och effekt av läkemedel, odontologiskt relevanta läkemedels terapeutiska effekter och biverkningar, odontologiskt relevanta läkemedelsinteraktioner samt orsaker till interindividuella skillnader i läkemedelseffekt
 • använda läkemedel ändamålsenligt i odontologisk praktik
 • redogöra för olika läkemedels inverkan på tänder och oralt status
 • kritiskt värdera läkemedelsinformation
 • redogöra för de regler som gäller för tandläkares rätt att förskriva läkemedel
 • utfärda läkemedelsrecept
 • redogöra för hur den svenska apoteksmarknaden är uppbyggd och reglerad
 • redogöra för olika miljöaspekter på läkemedelsanvändning

Moment 2
Gerodonti, 1,0 hp
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för åldrandet; biologiskt, psykologiskt och socialt, och de odontologiska konsekvenserna av detta
 • utifrån ett professionellt förhållningssätt beskriva hur man skapa en trygg behandlingssituation för den åldrande patienten
 • redogöra för utredning, behandling och prognosbedömning av sjukdomar i munhålan hos åldrande patienter
 • redogöra för lämpliga profylaktiska insatser till en åldrande patient och bedöma när det är aktuellt att remittera
 • redogöra för behovet av särskilt omhändertagande av geriatriskt sjuka patienter inom tandvården och munvårdens betydelse i omvårdnaden
 • redogöra för samhällets regler för stöd till omvårdnadsberoende patienter
 • individanpassa en god tandvård för den sjuka åldrande patienten med hänsyn till vars och ens särskilda behov och förutsättningar
 • belysa miljömässiga aspekter på metoder och produkter som används och rekommenderas avseende oral hälsovård för äldre patienter, inte minst inom hemtandvård

Innehåll


 

Klinisk farmakologi, 1.5 hp Momentet handlar om olika läkemedelsformer och dess administrering, distribuering och eliminering såväl som farmakokinetik. Användning av beslutstödsverktyg och FASS på Internet för att välja rätt läkemedel i rätt dos till den enskilde patienten inklusive receptskrivning, E-recepthantering presenteras. Gerodonti, 1 hp  
Momentet handlar om det normala åldrandet och dess odontologiska konsekvenser följt av den sköra och omvårdnadsberoende patienten i tandvården.

Arbetsformer

Moment 1
Klinisk farmakologi 1,5 hp
 
Föreläsningar och gruppövningar/seminarier baserade på patientfall samt litteraturstudier.
 
 
Moment 2
Gerodonti 1,0 hp
 
Föreläsningar och seminarier baserade på patientfall samt auskultation på tandklinik för omsorgsberoende och geriatriskt sjuka äldre.
 
Seminarier, förberedelsetillfälle för auskultationspass samt auskultationen är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1
Klinisk farmakologi 1,5 hp
 
Examinationen sker i form av skriftlig tentamen.
 

Moment 2
Gerodonti 1,0 hp
 
Examinationen sker i form av patientfallspresentation och deltagande i seminarier.

För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Om studentens examination inte blir godkänd får studenten ytterligare 2 försök. Därefter rekommenderas studenten att gå om kursen, och ges ytterligare 3 examinationstillfällen. Är studenten inte godkänd efter 6 försök ges inte någon mer kursplats på kursen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

Moment 2

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning - barn, vuxna och äldre : konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Gabre, Pia; Wårdh, Inger
Fastbom, Johan Äldre och läkemedel
Munvård inom vård och omsorg Andersson, Pia; Öhrn, Kerstin
Munhälsa : sjukdom och funktionshinder : kortfattad vägledning Ahlborg, Bitte; Sellgren, Marie-Louise

Rekommenderad litteratur

Moment 1

Rang, H. P.; Dale, M. Maureen Rang and Dale's pharmacology Pharmacology
Lüllmann, Heinz. Color atlas of pharmacology Pocket atlas of pharmacology

Moment 2

Lamster, Ira B, Northridge, Mary E (Eds.) Improving oral health for the elderly. An interdisaciplinary approach
Tandlösa tandvårdsstöd - en analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen [Elektronisk resurs]