Kursplan för

Vetenskapligt arbete 2, 1,5 hp

Scientific Project 2, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Kurskod
7KT016
Kursens benämning
Vetenskapligt arbete 2
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Dentmed
Datum för fastställande
2016-04-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
 
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen Vetenskapligt arbete 1.

Mål

Kursen utvecklar studentens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt avseende vetenskaplig teori, forskningsmetodik och odontologi genom att studenten genomför och redovisar ett självständigt arbete med koppling till Svenska Nationella riktlinjer inom Odontologi.

Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela tandläkarprogrammet och innebär att studenten ska kunna söka, värdera och jämföra kunskap inom medicin och odontologi för att lösa frågeställningar som uppkommer i yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara betydelsen av kritisk vetenskaplig granskning
  • beskriva de nationella riktlinjerna för vuxentandvård och deras implementering inom odontologin
  • självständigt bedöma, granska och värdera kvalitet på vetenskapliga artiklar, främst inom området odontologi
  • sammanställa insamlad vetenskaplig information, samt analysera och tolka resultatet i ett självständigt arbete
  • analysera och tillämpa forskningsetiska grundprinciper
  • försvara det egna vetenskapliga arbetet och granska ett annat
  • identifiera ytterligare behov och betydelse av odontologisk kunskap för det framtida arbetet som tandläkare.

Innehåll

Baserat på den forskningsplan som genomfördes i kursen Vetenskapligt arbete 1, genomför studenten en skriftlig litteraturstudie som redovisas muntligt vid ett seminarium. Litteraturstudien ska skrivas på svenska. Studenten skall även granska samt opponera på en annan students arbete.
 

Arbetsformer

Kursen utgörs av att genomföra och redovisa en litteraturstudie och bygger på handledning, seminarier, självstudier och egen reflektion. Studenten kan välja arbeta i grupp av två eller ensamma.

Seminarier är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Det självständiga vetenskapliga arbetet examineras genom 1) en skriftlig rapport; 2) en muntlig redovisning vid ett öppet seminarium med en annan student som opponent; 3) en opposition på en annan students självständiga arbete.
 
Om studentens examination inte blir godkänd får studenten ytterligare 2 försök. Därefter rekommenderas studenten att gå om kursen, och ges ytterligare 3 examinationstillfällen. Är studenten inte godkänd efter 6 försök ges inte någon mer kursplats på kursen.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hansson, Emma; Freccero, Carolin Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 [Elektronisk resurs] : stöd för styrning och ledning

Rekommenderad litteratur

Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - inom medicin och vårdvetenskap
Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården : en handbok
Evans, Imogen Bättre behandling : vilka vetenskapliga bevis behövs i vården? Levi, Ragnar