Kursplan för

Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, 6 hp

Basic Course - Complementary Programme For Dentists With a Dental Degree From Abroad, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18
Kurskod
7KT017
Kursens benämning
Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2017-01-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Människa och Samhälle, 1.5 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

 • beskriva etiska aspekter på odontologisk och medicinsk behandling samt värdera dess konsekvenser
 • reflektera kring kommunikationsmönster mellan olika vårdgivare samt mellan vårdgivare och vårdtagare i ett mångkulturellt samhälle
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan
 • redogöra för sekretess och tystnadsplikt inom vården.

Journalföring och introduktion till vuxenkliniken, 2.5 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

 • reflektera över och tillämpa tandvårdslagen, patientdatalagen och patientdataförordningen vid journalföring
 • använda patientjournalsystemet inklusive remisser och klinikens arbetskort samt självständigt administrera de egna patienterna
 • använda generell hälsodeklaration, ta allmän och lokal anamnes, undersöka och registrera oralt status
 • reflektera över lämplig tandvårdsrelaterad information och kommunicera denna till såväl patient som vårdteam
 • reflektera över vikten av, samt redogöra för och tillämpa klinikens hygien-, smittskydds- och miljörutiner och övriga arbetsrutiner.

Odontologisk radiologi 1, 1.0 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap om och förmåga att analysera röntgenstrålningens biologiska effekter, samt värdera och tillämpa olika metoder för att optimera röntgenstråldos till patient vid intraoral- och panoramaröntgenbildtagning
 • värdera och tillämpa olika metoder avseende strålskydd, för att reducera röntgenstråldos till patient, personal och medföljande personer vid intraoral- och panoramaröntgenbildtagning
 • bedöma och värdera bildkvalitet samt reflektera över dess betydelse för röntgendiagnostik
 • tillämpa innebörden av gällande föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten vid röntgenbildtagning på patient och med ansvar för kvalitetsledning
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom radiologi i tandvården och miljöpåverkan av dessa
 • beskriva utvecklingen av nya bildgivande metoder och dess tillämpningar.

Tandvårdsstöd, 1.0 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för det svenska tandvårdsersättningssystemet
 • reflektera över lämpliga åtgärder, tillämpa samt förklara högkostnadsskyddet som administreras av Försäkringskassan för patienter.

Innehåll

Kursen är indelad i 4 moment.

Människa och samhälle, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Etiska och moraliska aspekter på odontologisk och medicinsk behandling, prioriteringsfrågor inom vård, tystnadsplikt, vård i ett mångkulturellt samhälle och kommunikation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Journalföring och introduktion till vuxenkliniken, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Patientjournalsystemet introduceras och presenteras. Kommunikation såväl med patient som hela vårdteamet, hälsodeklaration, anamnes och journalupptag samt patientadministration instrueras och övas på. Hygien-, smittskydd- och miljörutiner. 

Odontologisk radiologi 1, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Grundläggande kunskaper inom odontologisk radiologi. Vikt läggs vid metoder att optimera röntgenstråldos, strålskydd samt innebörden av Strålskyddsmyndighetens föreskrifter. Bedömning av bildkvalitet för dess betydelse för röntgendiagnostiken. 

Tandvårdsstöd, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Det svenska tandvårdsersättningssystemet med fokus på högkostnadsskyddet som administreras av Försäkringskassan. 

Arbetsformer

Människa och Samhälle, 1.5 hp
Föreläsningar och seminarier samt ett skriftligt arbete.
 
Journalföring och introduktion till vuxenkliniken, 2.5 hp
Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, lärarledda och självständiga övningar, kamratövningar, patientfall och klinisk patientadministration.
Demonstrationer och övningar i klinikens hygienrutiner är obligatoriska. Alla kliniska patientadministrativa moment är obligatoriska.
 
Odontologisk radiologi 1, 1.0 hp
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier.
Seminarier och grupparbeten är obligatoriska.

Tandvårdsstöd, 1.0 hp
Föreläsningar, seminarier och övningar.
Samtliga undervisningsinslag är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Människa och Samhälle, 1.5 hp
Examinationen sker i form av en skriftlig reflekterande essä som kamratbedöms och redovisas i seminarieform.
 
Journalföring och introduktion till vuxenkliniken, 2.5 hp
Examinationen sker i form av muntlig och skriftlig redovisning.

Odontologisk radiologi 1, 1.0 hp
Examinationen sker i form av skriftlig tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.
 
Tandvårdsstöd, 1.0 hp
Examinationen sker i form av skriftlig tentamen.
 
För samtliga moment gäller:
För godkänt resultat krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen gavs för sista gången HT22 och ska läggas ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT23 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. 

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Människa och Samhälle

Helgesson, Gert; Kvist, Thomas Tandvårdens etik

Journalföring och introduktion till vuxenkliniken

Av momentansvarig framtagna kompendier och riktlinjer

Odontologisk radiologi 1

Oral radiology : principles and interpretation White, Stuart C.; Pharoah, Michael J.
Utbildningsmaterial i PingPong-aktivitet Odontologisk radiologi (KUT T1-2)

Tandvårdsstöd

TLVFS 2015:1, Webbaserat kunskapsstöd

Rekommenderad litteratur

Människa och samhälle

Einhorn, Stefan Konsten att vara snäll
Einhorn, Stefan Vägar till visdom
Einhorn, Stefan Änglarnas svar
Einhorn, Stefan De nya dödssynderna : våra mörkaste sidor och hur vi kan hantera dem
Herlitz, Gillis Socialgrammatik : om social kompetens eller förmågan att umgås med folk
Sharma, Karin Alla dessa kulturer : [allmän kulturell förståelse]

Odontologisk radiologi 1

Oral radiologi Gröndahl, Hans-Göran; Ekestubbe, Annika; Lilja, Agneta
Petrén, Ture; Carlsöö, Sven Anatomi för tandläkarstuderande och tandläkare
Whaites, Eric Essentials of dental radiography and radiology