Kursplan för

Klinisk färdighetsträning 1, 4 hp

Clinical Training 1, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
7KT021
Kursens benämning
Klinisk färdighetsträning 1
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
 
För tillträde till kursen krävs att studenten har deltagit i klinisk övning i hygienrutiner i momentet Journalföring och introduktion till vuxentandvård, i kursen Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen.

För att studenten ska få utföra bildtagning på patient krävs godkänt resultat på det prekliniska praktiska provet med muntlig redovisning.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter avslutad kurs kan studenten:

 • Redogöra för och reflektera över röntgenstrålningens biologiska effekter, samt värdera och tillämpa olika metoder för att optimera röntgenstråldos till patient vid intraoral- och panoramaröntgenbildtagning.
 • Värdera och tillämpa olika metoder avseende strålskydd, för att reducera röntgenstråldos till patient, personal och medföljande personer vid intraoral- och panoramaröntgenbildtagning.
 • Redogöra för gällande föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten avseende röntgenbildtagning på patient och avseende person med ansvar för kvalitetsledning.
 • Redogöra för projektionslärans principer vid intraoral röntgenbildtagning.
 • Göra en helhetsbedömning av en patients behov av berättigad röntgenundersökning av tänder och käkar, utifrån patientens orala och allmänna hälsotillstånd.
 • Bedöma och välja tvådimensionell röntgenmetod utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.
 • Utföra bildtagning av tänder och alveolarutskott med digital intraoral teknik utifrån gällande föreskrifter.
 • I intraorala röntgenbilder samt panoramabilder, självständigt granska och analysera normalanatomiska strukturer samt patologiska förändringar i tänder, käkar och omgivande vävnader, samt i ett skriftligt utlåtande ge relevanta diagnosförslag på de radiografiska fynden
 • Redogöra för användningen av röntgenprogram samt utföra bildbehandling.
 • Bedöma och värdera bildkvalitet samt reflektera över bildkvalitetens betydelse för röntgendiagnostik.
 • Beskriva indikationer för datortomografi med CBCT-teknik och CBCT-teknikens grunder och vad som ses i tredimensionella bilder av tänder och käkar.
 • Bedöma när remiss behöver skickas till specialist inom radiologi för utvidgad undersökning.
 • Redogöra för hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan uppmärksammas vid radiologisk anamnes och undersökning.
 • Bemöta patienter och kollegor med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt.  
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom ämnesområdet.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier bland annat angående röntgenstrålningens egenskaper och biologiska verkan, värdering av diagnostiska metoder, bildkvalitet samt tolkning av normalanatomi och patologiska förändringar i intraorala och panoramaröntgenbilder. Vikt läggs vid metoder för att optimera röntgenstråldos, strålskydd samt innebörden av Strålskyddsmyndighetens föreskrifter och strålskyddsförordningar särskilt tillämpliga för panoramateknik.

Praktiska övningar i intraoral röntgenbildtagning på fantom inklusive reflektion om projektion och bildkvalitet samt om bildkvalitetens betydelse för röntgendiagnostiken. Övningar om urvalskriterier och indikationer inför intraoral och panoramaröntgenbildtagning på patient. Klinisk färdighetsträning i intraoral och panoramaröntgenundersökning på patient med tolkning av normalanatomi och patologiska förändringar i röntgenbilder från genomförd röntgenundersökning, samt utlåtandeskrivning. 

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.

Examination

Examination: Skriftlig examination, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig examination, samt prekliniskt praktiskt prov med muntlig redovisning och kliniskt praktiskt prov med muntlig redovisning.

Obligatorier: Seminarier, grupparbeten, muntlig presentation i seminarium, samt preklinisk och klinisk färdighetsträning.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till klinisk färdighetsträning på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Oral radiology : principles and interpretation White, Stuart C.; Pharoah, Michael J.
SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter
SSMFS 2018:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar
Utbildningsmaterial i lärplattformen Canvas