Kursplan för

Odontologiska och medicinska stödämnen 1, 4,5 hp

Odontological and Medical Subsidiary Subjects 1, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
7KT022
Kursens benämning
Odontologiska och medicinska stödämnen 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Ortodonti , 1.5 hp
Efter avslutad kurs kan studenten:

 • Redogöra den normala kraniofaciala utvecklingen samt bettutvecklingen.
 • Redogöra för malocklusioners etiologi samt skilja på dentoalveolära och basala diagnoser.
 • Självständigt och vid rätt tidpunkt diagnostisera bettavvikelser och selektera patienter med ortodontiskt behandlingsbehov.
 • Redogöra för och jämföra behandling med avtagbar respektive fast apparatur.
 • Redogöra för vävnadsreaktioner i samband med ortodontiska behandlingar.
 • Terapiplanera inför interceptiva ortodontibehandlingar.

Orofacial medicin, 1.0 hp
Efter avslutad kurs kan studenten:

 • Redogöra för etiologi och patogenes samt klinisk manifestation hos de vanligaste orala mjukvävnadsnybildningarna, inflammatoriska och infektiösa tillstånd samt vid immunologiska reaktioner.
 • Redogöra för sambandet mellan systemsjukdomar och deras orala manifestationer.
 • Reflektera kring patienter med allmänmedicinska sjukdomar med ökad risk för komplikationer vid odontologisk behandling.
 • Självständigt planera handläggningen av orala slemhinneförändringar.
 • Reflektera över ett professionellt förhållningssätt som tandläkare i kliniska situationer där orala slemhinnesjukdomar misstänks eller förekommer.

Oral mikrobiologi, 1.0 hp
Efter avslutad kurs kan studenten:

 • Förklara principerna för oral mikrobiologi och biofilmer.
 • Förklara de aktuella teorierna om orsaken till vanliga orala mikrobiella sjukdomar.
 • Redogöra för sambandet mellan den orala mikrofloran och karies, periodontala sjukdomar, pulpala och periapikala infektioner och peri-implantära infektioner.
 • Beskriva de inflammatoriska processerna av periodontala sjukdomar.
 • Redogöra för användningen av mikrobiologi vid diagnosticering av orala sjukdomar.

Käkkirurgi och HLR, 1.0 hp
Efter avslutad kurs kan studenten:

 • Redogöra för indikationer och tekniker inom extraktionslära.
 • Redogöra för hur en steril operationsdukning utförs.
 • Redogöra för utredning och terapiplanering av patienter med behov av implantatstödd protetik, samt prognos av implantatkirurgisk behandling.
 • Beskriva implantatkirurgiska metoder.
 • Diskutera poliklinisk och sjukhusbunden käkkirurgi.
 • Utföra hjärt-lungräddning (HLR).

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment.

Ortodonti, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar teoretisk undervisning om bettets utveckling och bettdiagnostik inför klinisk bedömning av graden av ortodontiskt behandlingsbehov. Dessutom berörs principerna för behandling av olika typer av bettfel samt vävnadsreaktioner i samband med behandlingarna. 

Orofacial medicin, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar slemhinneförändringar med bakomliggande patogenes och orala manifestationer vid allmänmedicinska tillstånd, samt handläggning av dessa tillstånd. Dessutom ingår diskussioner om patienter med allmänmedicinska sjukdomar med ökad risk för komplikationer vid odontologisk behandling. Momentet ger även baskunskaper för att studenten i framtiden ska kunna tolka PAD-svar och ställa dessa i relation till den kliniska bilden. 

Oral mikrobiologi, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar mikrobiell infektionspatogenes av vanliga orala sjukdomar, med implikationer för diagnostik.

Käkkirurgi och HLR, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar teoretisk undervisning om poliklinisk och sjukhusbunden käkkirurgi, inkluderande extraktionslära och implantologi. HLR övas på dockor.

Arbetsformer

Ortodonti, 1.5 hp 
Föreläsningar och seminarier. 

Orofacial medicin, 1.0 hp 
Föreläsningar och seminarier.

Oral mikrobiologi, 1.0 hp 
Föreläsningar.

Käkkirurgi och HLR, 1.0 hp 
Föreläsningar, seminarier, demonstrationer och HLR-övning.

Examination

Ortodonti, 1.5 hp
Examination: Skriftlig examination.
Obligatorier: Seminarium.

Orofacial medicin, 1.0 hp
Examination: Skriftlig och muntlig redovisning av patientfall.
Obligatorier: Seminarier.

Oral mikrobiologi, 1.0 hp
Examination: Skriftlig examination.

Käkkirurgi och HLR, 1.0 hp
Examination: Skriftlig och muntlig redovisning, samt HLR-övning.hp
Obligatorier: Seminarier och demonstrationer.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.  Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ortodonti

Littlewood, Simon J.; Mitchell, Laura An introduction to orthodontics
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning

Orofacial medicin

Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral pathology : clinical pathologic correlations

Oral mikrobiologi

Marsh, Philip; Martin, Michael V. Oral microbiology
Kilian, M The oral microbiome – an update for oral healthcare professionals

Käkkirurgi och HLR

Local anaesthesia in dentistry Baart, J. A.; Brand, H. S.

Fördjupningslitteratur

Ortodonti

Contemporary orthodontics Proffit, William R.; Fields, Henry W.; Larson, Brent E.; Sarver, David M.

Orofacial medicin

Invärtesmedicin Hedner, Pavo; Grill-Wikell, Heidi
Allmänmedicin Hunskår, Steinar; Hovelius, Birgitta; Andersson, Christer Berndtsson, Margareta Brandin