Kursplan för

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Safety in Complex Systems - Patient Safety in Theory and Practice, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2016.
Kurskod
9C7032
Kursens benämning
Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-11
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2016

Särskild behörighet

Examen om minst 180 hp samt yrkesverksamhet som omfattar arbete med kvalitet och säkerhetsfrågor eller annat arbete som berör patientsäkerhet. 

Mål

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter utbildningen ska ha fördjupad kunskap om hur människa, teknik och organisation tillsammans påverkar säkerheten samt att utifrån teori och metod kunna analysera, reflektera och utveckla arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet.

Deltagarna ska efter avslutad kurs:

 • utifrån ett systemperspektiv kunna analysera faktorer som påverkar säkerheten inom den egna organisationen och sätta dem i relation till olika modeller av hur säkerhet skapas.
 • kunna reflektera över hur teknik, organisation och arbetsmiljö påverkar personalens prestation, hälsa och möjligheter att bidra till en hög patientsäkerhet.
 • kunna analysera faktorer som påverkar säkerhetskultur samt reflektera över vilken roll ledning och ledningssystem har för säkerheten.
 • kritiskt kunna reflektera över möjligheter och begränsningar som tekniken i vården för med sig samt kunna diskutera hur införandet av ny teknik påverkar olika delar av systemet.
 • utifrån den egna verksamheten kunna utveckla förslag och exempel på proaktiva och reaktiva metoder och verktyg för patientsäkerhetsarbetet.
 • utifrån kursens teman kunna teoretisera och analysera säkerhetsfrågor i den egna verksamheten och utifrån detta kunna utveckla en handlingsplan för det framtida patientsäkerhetsarbetet.

Innehåll

De områden som behandlas i kursen är:

 • Systemsäkerhet – människa, teknik och organisation och teoretiska modeller
 • Människan som resurs
 • Ledarskap, säkerhetskultur och organisation
 • Teknik och säkerhet utifrån ett systemperspektiv
 • Verktyg och metoder för säkerhetsarbete 

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i seminarieform och har ett aktivt problemlösande arbetssätt med kontinuerlig bearbetning av kurslitteratur och föreläsningar i form av en skriftlig sammanställning relaterat till ett problemområde i den egna verksamheten, samt granskning och feedback på andra kursdeltagares arbete, tillämpning av innehållet i i kurslitteraturen. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso- och sjukvården.
 
 

Examination

Kursen examineras genom

 • fem inlämningsuppgifter kopplade till respektive sammankomst/område
 • muntlig feedback på andra kursdeltagares inlämningsuppgifter vid seminarium
 • aktivt deltagande vid seminarierna.
 • Individuellt PM  som redovisas skriftligt samt muntligt vid seminarium.Omexamination vid frånvaro av examination som bygger på närvaro (seminarium) kan ske genom skriftlig uppgift.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.
Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.
 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Svenska. Undervisning på engelska kan förekomma
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Huvudbok:

Patientsäkerhet : teori och praktik Ödegård, Synnöve
Artiklar, bokkapitel och rapporter tillkommer under respektive område. Litteraturlistan kompletteras även med läsanvisningar samt en lista över referenslitteratur som delas ut till deltagarna.