Kursplan för

Ledarskap - personlig utveckling, 7,5 hp

Leadership - personal development, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
9C7041
Kursens benämning
Ledarskap - personlig utveckling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-11-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2021-05-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet av chefs- eller andra personalledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Delmomenten rekommenderas att läsas i tur och ordning. Undantag kan medges av examinatorn.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

  • redogöra för grundläggande teori om personlighetens betydelse i relation till ledar- och medarbetarskap
  • visa en fördjupad förståelse för kommunikationens och retorikens betydelse i ledarskap

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

  • problematisera och granska sitt eget operativa ledarskap
  • tillämpa olika kommunikativa angreppssätt i att förmedla sitt ledarskap

​​Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

  • värdera och analysera det egna ledarskapets betydelse i mellanmänskliga relationer
  • undersöka, kritiskt granska och utveckla sin egen ledaridentitet

Innehåll

Ledarskap och organisationsteori
Kommunikation och retorik
Ledarskap och gruppdynamik
Det operativa ledarskapet
Personligt ledarskap och ledaridentitet

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik.  
Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av praktisk handling, teoretisk kunskap och reflektion.
Arbetet under kursen bedrivs på halvfart, både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig analysuppgift av det egna ledarskapet, en muntlig framställning, samt genom en muntlig redovisning av obligatorisk kurslitteratur vid litteraturseminarier.

Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator. 
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Modern personlighetspsykologi : vi märkliga människor Høgh-Olesen, Henrik; Dalsgaard, Thomas; Skårderud, Finn Halvorsen Kåven, Solveig; Berglund, Gustaf; Johnsson, Per
Fors Brandebo, Maria; Nilsson, Sofia; Larsson, Gerry Destruktivt ledarskap : Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?
Larsson, Gerry; Lundin, Josi; Zander, Ann Ledarskapsmodellen : konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann
Neff, Kristin; Germer, Christopher; Sköld, Camilla Mindful self-compassion : så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla Lagercrantz, Agneta
Vetenskapliga artiklar tillkommer