Kursplan för

Att leda i förändring, 7,5 hp

To lead in change, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT21
Kurskod
9C7042
Kursens benämning
Att leda i förändring
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medical Management 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-11-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2021-09-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet av chefs- eller andra personalledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Delmomenten rekommenderas att läsas i tur och ordning. Undantag kan medges av examinatorn.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgånget delmoment ska kursdeltagaren kunna:

  • beskriva grundläggande teorier och modeller för hur beslutsfattande, förändring och lärande uppstår i organisationer
  • beskriva teorier och modeller för utvärdering och uppföljning av förändringar
  • urskilja vanligt förekommande psykologiska fenomen kopplade till utvecklings- och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

  • analysera förändringars ursprung för att förstå sin egen och verksamhetens roll
  • tillämpa olika metodologiska angreppssätt för en framgångsrik förändringsprocess
  • tillämpa strategier för att hantera ständig förnyelse och skapa lärande i förändringsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget delmoment ska deltagaren kunna:

  • Kritiskt granska en projektplan för en förändringsprocess utifrån kursrelevanta metoder och modeller 
  • Reflektera kring beslutsfattande, den egna rollen och förhållningssättet i förändringsprocessen

Innehåll

Ämnen som berörs under utbildningen är bland annat teorier om organisationsförändring, förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå, ledarskap vid förändring, utvecklings- och lärandeprocesser hos individer och grupper, projektplanering och metoder för lokalt utvecklings- och förändringsarbete, samt verktyg för utvärdering och uppföljning.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t ex litteratur- och reflektionsseminarier), workshops, fältstudier, gruppövningar, individuella uppgifter, samt tillämpningsgrupper där teori integreras med praktik.  
Det pedagogiska upplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av praktisk handling, teoretisk kunskap och reflektion.
Arbetet under kursen bedrivs på halvfart, både under kursveckorna samt självständigt mellan kursveckorna. Kursen använder Canvas som en gemensam digital lärplattform.

Examination

Momentet examineras genom antingen en plan för ett planerat lokalt utvecklings- och förändringsarbete, eller en redogörelse för händelseförloppet under en oplanerad förändring. Detta redovisas skriftligt i rapportform och muntligt vid ett granskningsseminarium, samt genom att vara opponent för andra kursdeltagares rapporter.

Obligatoriskt deltagande: Undervisningen ges under några få, sammanhängande tillfällen per termin och förutsätter deltagande. Vid eventuell frånvaro bedömer i första hand kursledaren om, och i så fall hur, frånvaro kan kompenseras. Vid längre frånvaro sker bedömningen i samråd med examinator.
Eventuella ytterligare tillfällen till examination för kursdeltagare som inte deltar vid examinationstillfället eller inte får godkänt resultat, regleras av avtalet om uppdragsutbildning.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Sandahl, Christer; Falkenström, Erica; Knorring, Mia von Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a
Larsson, Gerry; Lundin, Josi; Zander, Ann Ledarskapsmodellen : konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter Att skriva en bra uppsats Lagerhammar, Ann
Jacobsen, Dag Ingvar Organisationsförändringar och förändringsledarskap Andersson, Sten
Yukl, Gary A. Ledarskap i organisationer Kaulio, Matti
Sveningsson, Stefan; Sörgärde, Nadja Organisationsförändring : hur, vad och varför?
Vetenskapliga artiklar tillkommer