Kursplan för

Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen, 7,5 hp

Coordination of the processes of sick-leave and rehabilitation, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
9D1013
Kursens benämning
Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Försäkringsmedicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KIDS
Datum för fastställande
2020-09-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vård eller medicin.

Mål

Kursens övergripande syfte är att kursdeltagarna ska förstå och praktiskt kunna verka som rehabkoordinator/utföra koordineringsinsatser genom att koordinera, samordna och samverka inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för återgång i arbete.
 
Kunskap och förståelse
 • Kunskap och förståelse om lagars betydelse
 • Kunskap om olika parters uppdrag och ansvar
 • Kunskap om vikten av individens egen motivation
 • Förståelse för avgränsningen i det egna uppdraget 

Färdighet och förmåga
Med syfte och mål om återgång i arbete:
 • Kunna bedöma behov av, planera, koordinera och genomföra insatser som aktivt främjar återgång i arbete
 • Stödja individen i eget ansvarstagande
 • God förmåga till samverkan med arbetsgivare
 • Ha färdighet och förmåga att i samverkan med aktuella parter utforma en realistisk planering
 • Kritiskt granska och värdera faktorer som främjar återgång i arbete. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Professionellt förhållningssätt i arbetet med koordineringsinsatser i relation till olika parters förutsättningar, behov och synsätt.

Innehåll

Kursen behandlar uppdraget som rehabkoordinator/ arbete med koordineringsinsatser; att koordinera, samordna och samverka inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för återgång i arbete.
 • Att koordinera och samverka i praktiken med mål om återgång i arbete
 • Helhetssyn i rehabiliteringsprocessen utifrån livssituation, medicinska faktorer och arbetsförhållanden
 • Socialförsäkringens betydelse
 • Samverkan med myndigheter, arbetsgivare samt övriga rehabaktörer
 • Olika parters ansvar och uppdrag
 • Arbetsrättens betydelse

Arbetsformer

I kursen varvas obligatorisk distansundervisning med fysiska träffar. Undervisningen bygger på självstyrt lärande där viktiga delar i kursen är att träna aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier, gruppövningar, etc.

Examination

Kursen examineras genom såväl skriftliga som muntliga rapporter i enlighet med bedömningskriterier.
 
Utöver detta krävs aktivt deltagande vid kursseminarierna. Studenten kan efter samråd med kursledningen kompensera eventuell frånvaro med motsvarande inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen motsvarar till stor del samma innehåll som kursen 9D1001 och kan därför inte användas i en examen tillsammans med den.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Arbetsanpassning och rehabilitering
Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder Ekberg, Kerstin; Eklund, Mona; Hensing, Gunnel
Broman, Jakob; Ericson, Bo; Öhrn, Carolina Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok
Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning: Vägledning 2015:1
Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- & sjukvården
Prop. 2019/20:1, Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Fördjupningsuppgifter