Skip to main content
Kursplan för

Hälsa och ohälsa vid hög ålder, 7,5 hp

Health and Illness in Old Age, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Kurskod
9H1021
Kursens benämning
Hälsa och ohälsa vid hög ålder
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-06-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Gymnasieskolans Omvårdnadsprogram eller motsvarande.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska förvärva kunskap kring vad det innebär att åldras och åldrandets konsekvenser ur ett biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Ytterligare mål är att den studerande ska förvärva kunskaper om de vanligaste och viktigaste sjukdomstillstånden, deras symtombild och medicinska behandling men också kunskap om omvårdnaden av dessa personer utifrån bästa tillgängliga kunskap. Ett mål är också att ge kunskap kring ämnet äldre och läkemedel så att den studerande kan medverka till en säker administration av läkemedel. Lärandemål Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - redogöra för aktuell teoribildning om det normala åldrandet, - redogöra för symtom och medicinsk behandling vid de vanligaste och allvarligaste sjukdomarna hos äldre, - redogöra för aktuell kunskap kring äldre och läkemedel, - redogöra för den lagstiftning som syftar till att höja patientsäkerheten vid läkemedelsbehandling, - redogöra för kunskapsbaserade omvårdnadshandlingar vid olika funktionsnedsättningar och svikttillstånd hos äldre, - förstå betydelsen av att bedriva omvårdnadsarbete utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, samt - redogöra för den palliativa vårdens fyra hörnstenar. Färdighet och förmåga Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - genomföra ett närståendesamtal för att samla information om den boendes livsberättelse.

Innehåll

Kursen består av två moment. Moment 1 fokuserar främst på det normala åldrandet och Moment 2 på olika aspekter vård och omsorg vid olika tillstånd som är vanliga eller särskilt allvarliga bland äldre.

Gerontologi – kunskap om det normala åldrandet, 1.5 hp
Avsnitt 1: Gerontologi – kunskap om det normala åldrandet – vad betyder det att bli gammal? • När börjar åldrandet? • Teorier om åldrandet • Åldersprocessens påverkan på kropp och själ • Olika perspektiv på åldrande

Vård och omsorg av äldre, 6 hp
Avsnitt 1: Vanliga och allvarliga sjukdomstillstånd hos äldre - Vanliga geriatriska sjukdomar • Stroke • Parkinsons sjukdom • Infektioner • Svikttillstånd - Allvarliga tillstånd • Bröstsmärtor • Plötsligt tillkommande yrsel • Blödning • Tilltäppta luftvägar • Subduralhematom Avsnitt 2: Äldre och läkemedel • Varför tar äldre så mycket läkemedel? • Svårigheter att inta läkemedel • Läkemedel i samband med måltid • Grundläggande farmakologi • Lagstiftning, delegering Avsnitt 3: Att tillgodose grundläggande behov vid vård av äldre • Syn- och hörselnedsättning • Undernäring och viktnedgång • Intorkning och vätskebrist • Mun- och tandproblem • Mag- och tarmbesvär • Sömnsvårigheter • Kommunikationshinder • Akut förvirring • Ångest och depression • Oro, ilska och aggressivitet • Andnöd och lufthunger • Inkontinens • Sår- och hudbesvär • Feber samt hypo- och hypertermi • Hjärtsvikt och hjärtarytmier • Hypertoni och hypotoni • Yrsel och falltendens • Gångsvårigheter, amputation och benödem • Epilepsi, skakningar och kramper • Benskörhet och frakturer • Pareser och kontrakturer • Smärta Avsnitt 4: Personcentrerad omvårdnad • Levnadsberättelse • Genomförandeplan • Närstående • Åldrande, etnicitet och kultur Avsnitt 5: Lindrande vård och vård i livets slut • Den palliativa vårdens fyra hörnstenar • Att få dö värdigt

Arbetsformer

Kursens olika avsnitt integreras och kan läsas parallellt. Olika läraktiviteter finns i vissa av avsnitten för att stimulera både till inhämtning av teoretisk kunskap men också för möjlighet till praktisk träning. Kursen ges som en nätbaserad distansutbildning och bygger på självständigt lärande men också gruppaktiviteter som stimulerar till reflektion och diskussion. Kritiskt och kreativt tänkande är viktiga utgångspunkter i läraktiviteter och examinationer. Olika arbetsformer förekommer i utbildningen såsom individuella läraktiviteter, arbete i grupp, virtuella seminarier, streamade föreläsningar och kritisk granskning av varandras inlämningsuppgifter.

Examination

Moment 1 examineras individuellt genom ett referat av en intervju med en äldre samt en analys av intervjun i relation till kurslitteraturens beskrivningar av vad som kännetecknar ett normalt åldrande. Moment 2 examineras i form av en individuell nätbaserad tentamen. För godkänd kurs krävs Godkänd på den individuella tentamen, godkänd på inlämningsuppgift moment 1 samt att den studerande fullgjort de läraktiviteter som är kopplade till varje moment och som beskrivs i studiehandledningen.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Skog, Margareta; Grafström, Margareta Geriatrisk omvårdnad och geriatrik : konsten att vårda äldre
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad Ekwall, Anna