Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i medicin - inriktning demensvård, 15 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Medicine - Dementia Care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1025
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i medicin - inriktning demensvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-09-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Läkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs att följande kurser om sammanlagt 45 hp är avslutade: • Kognitiva och emotionella system (5 hp) • Demenssjukdomar (10 hp) • Medicinsk undersökning och utredning (10 hp) • Behandling och utvärdering (5 hp) • Behandling i senare del av sjukdomsförloppet inklusive beteendestörning (6 hp) • Palliativa insatser (3 hp) • Kvalitetssäkring och prioritering av demensvård (6 hp) Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod och i huvudområdet medicin med inriktning mot demensvård genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en empirisk studie eller en systematisk litteraturstudie. Studenten ska efter genomgången kurs kunna: • visa fördjupad kunskap i huvudområdet medicin med inriktning mot demensvård • visa förmåga att systematiskt kunna söka, kritiska granska och tolka information som grund för examensarbetet • identifiera, formulera, analysera, reflektera och bedöma problemställningar med relevans för medicin med inriktning mot demensvård • välja och argumentera för val av design och metod • tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer • planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete utifrån givna tidsramar • diskutera och argumentera för eget och andras examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans. • utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt kommunicera sitt och andras forskningsarbete • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, • visa förmåga att syntetisera existerande kunskap och identifiera behov av ytterligare kunskap inom vetenskapsområdet samt kunna föreslå och argumentera för vidare forskning baserat på egna och andras studier

Innehåll

- identifiering och avgränsning av relevant forskningsfråga - forskningsetiska överväganden - forskningsdesign - systematisk sökning och kritisk granskning av information - datainsamling och dataanalys - resultatsammanställning - författande av vetenskapligt arbete - presentation och försvar av examensarbete - opponering på annan students examensarbete

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av att under handledning, som sker enskilt och i grupp, planera, genomföra och presentera ett självständigt vetenskapligt arbete. Obligatorisk undervisning i form av seminarier och handledning enskilt och i grupp förekommer. Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig lärare.

Examination

Examination utgörs av presentation och försvar av ett självständigt författat examensarbete med relevans för ämnesområdet omvårdnad samt av granskning och diskussion (opponentskap) av en annan students examensarbete. Examinationen bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som aktivt respondent- och opponentskap.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur.

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestäms i samråd med handledaren, nedanstående litteratur är förslag på detta.

Day, Robert A.; Gastel, Barbara How to write and publish a scientific paper
Ethics in qualitative research Mauthner, Melanie
Creswell, John W.; Plano Clark, Vicki L Designing and conducting mixed methods research
Hulley, Stephen B. Designing clinical research
Maxwell, Joseph A. Qualitative research design : an interactive approach
Altman, Douglas G.; Gardner, M. J. q (Martin John) Statistics with confidence [Elektronisk resurs] b confidence intervals and statistical guidelines.
Cohen, Jacob Statistical power analysis for the behavioral sciences
Pett, Marjorie A. Nonparametric statistics for health care research : statistics for small samples and unusual distributions
Dahlberg, Karin Reflective Lifeworld Research
Phenomenology and psychological research Aanstoos, Christopher; Giorgi, Amedeo
Cooper, Harris M Synthesizing research : a guide for literature reviews