Kursplan för

Kognitiva och emotionella system, 5 hp

Neuroscience Basis for Cognition and Behaviour, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1026
Kursens benämning
Kognitiva och emotionella system
Hp
5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Studenten ska fördjupa och integrera kunskaper om hjärnans kognitiva och emotionella system i syfte att förbättra och säkerställa handläggning av patienter med olika typer av demensrelaterade frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - särskilja normalt åldrande från lindriga kognitiva nedsättningar, konfusion resp. de olika demenssjukdomarna, - förklara hjärnans kognitiva och emotionella funktioner, transmittorsystem och funktioner på cellnivå, - förklara mekanismerna bakom olika typer av minnesfunktioner, neuroanatomiska korrelat till olika kognitiva funktioner och hur kognitiva funktioner fungerar normalt och hur de påverkas vid normalt åldrande, - visa integrerad kunskap om kognitiva och emotionella system vid handläggning av patientfrågeställningar i klinisk praxis, - tolka hjärnskadesymtom i ett hjärnregionalt perspektiv utifrån anamnes och kliniska undersökningsfynd.

Innehåll

Kursen behandlar följande: - Hjärnans kognitiva och emotionella system - Neuroanatomi, funktion och transmittorsystem - Nervcellens liv - Normalt åldrande kontra annan sjuklighet - Minnesfunktioner - Kognition åldrande, MCI, demens, konfusion - Förändring av olika kognitiva funktionerna vid åldrande

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansundervisningen är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer såväl individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier och föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under kursens gång, dels summativa, dvs utvärdering av kursens innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuella och i grupp. För att få godkänt på uppgifterna krävs att den studerande aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i såväl skriftlig som muntlig presentation/diskussion av dessa. Den summativa examinationen sker genom en reflekterande individuell skriftlig rapport, baserade på fördjupning i valda områden av kursinnehållet och relevant litteratur, inkluderande kritisk diskussion av möjlig tillämpning. Rapporterna ska även redovisas muntligt. Rapporterna ska presenteras och diskuteras vid ett seminarium tillsammans med lärare och kurskamrater.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Gazzaniga, Michael S.; Ivry, Richard B.; Mangun, George R. Cognitive Neuroscience : The Biology of the Mind
Dessutom tillkommer aktuella översiktsartiklar.