Kursplan för

Demenssjukdomar, 10 hp

Dementia Disorders, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1027
Kursens benämning
Demenssjukdomar
Hp
10 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Studenten ska fördjupa sina kunskaper om demenssjukdomar utifrån den drabbades perspektiv, men också utifrån ett närstående- och samhällsperspektiv för att optimera och säkerställa handläggning av patienter med olika typer av demensrelaterade frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - Identifiera och särskilja de vanligaste tillstånden med nedsatt kognition (lindrig kognitiv störning, förvirringstillstånd, Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontotemporal demens, Lewy Body demens, Parkinsons sjukdom med demens och alkoholdemens) utifrån kunskap om sjukdomsmekanismer, bakomliggande riskfaktorer, epidemiologi, klinisk bild och diagnoskriterier, - förklara och integrera kunskaper om demenssjukdomarnas riskfaktorer, epidemiologi och hur dessa kan ligga till grund för prevention och intervention, - förklara demenssjukdomens konsekvenser hos den drabbade och dennes närstående samt utifrån ett etiskt perspektiv kunna reflektera över hur demenssjukdomens konsekvenser kan komma att påverka vården, - identifiera kognitiva och psykiska symtom samt beteendeförändringar, koppla dessa till utlösande faktorer, möjliga mekanismer och neuroanatomisk bakgrund för att självständigt kunna reflektera över hur kunskapen kan ligga till grund för prevention.

Innehåll

Kursen behandlar: - Förvirringstillstånd och lindrigare minnesstörning hos äldre, (MCI) - Hur olika demenssjukdomar påverkar olika kognitiva funktioner, orsakerna till skillnad i symtombild vid olika former av demenssjukdom - BPSD vid Alzheimers sjukdom - Epidemiologi, patogenes, symtom, diagnoskriterier

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansundervisningen är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer såväl individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier och föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under kursens gång, dels summativa, dvs utvärdering av kursens innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuella och i grupp. För att få godkänt på uppgifterna krävs att den studerande aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i såväl skriftlig som muntlig presentation/diskussion av dessa. Den summativa examinationen sker genom en reflekterande individuell skriftlig rapport, baserade på fördjupning i valda områden av kursinnehållet och relevant litteratur, inkluderande kritisk diskussion av möjlig tillämpning. Rapporterna ska även redovisas muntligt. Rapporterna ska presenteras och diskuteras i ett seminarium tillsammans med lärare och kurskamrater.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Burns, Alistair S..; O'Brien, John; Ames, David Dementia.