Kursplan för

Medicinsk undersökning och utredning, 10 hp

Diagnostics and Medical Investigations, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1028
Kursens benämning
Medicinsk undersökning och utredning
Hp
10 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Studenten ska uppvisa ett förhållningssätt som säkerställer en personcentrerad handläggning med patientens behov i fokus i samband med demensutredningen och att detta också kommer till uttryck när patientens autonomi successivt försämras. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - identifiera och klassificera individer med demenssjukdom utifrån ökad insikt om demensutredningens betydelse - visa integrerad kunskap om de etiska förutsättningar och värdegrunder som ligger till grund vid utredningsarbetet - utreda och i den fortsatta sjukdomsprocessen handlägga demenssjukdomar, deras behandling och omsorg - säkerställa och integrera de olika delarna i en demensutredning såsom anamnes, status, kognitiv testning, blodprovsanalys, genetisk testning och hjärnavbildande tekniker för att ställa diagnos - utföra olika neuropsykiatriska test utifrån testens innehåll och deras neuroanatomiska korrelat, biomarkörer och deras användbarhet och begränsningar i klinisk praxis samt om olika hjärnavbildande tekniker som del i demensutredning, deras möjligheter och begränsning. - visa kännedom om användbarheten av bedömning av funktion och aktivitet och dess betydelse för att vidta stödjande åtgärder och rehabiliteringsinsatser vid demensutredning

Innehåll

Utredningens syfte och principer. En översikt. - Bakgrund, syfte - Kriteriesystem (ICD10, NINCDS, Vask, Dubois, DSM-V) - Basal utredning enligt SoS - Helhetsgrepp, beståndsdelar - Anamnes (inkl Åstrands anhörigintervju) - Status (ej kogn) - Neurol status - Psyk status, skattningsskalor - Kem lab - Specialistnivå-utredning - Översiktligt (fördjupas i separata föreläsningar) - Integration av de diagnostiska delarna till en bedömning, diagnos utifrån kriterier - Utredningens konsekvenser i form av åtgärder

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning på halvfart och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansundervisningen är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer såväl individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier och föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under kursens gång, dels summativa, dvs utvärdering av kursens innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuella och i grupp. För att få godkänt på uppgifterna krävs att den studerande aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i såväl skriftlig som muntlig presentation/diskussion av dessa. Den summativa examinationen sker genom en reflekterande Individuell skriftlig rapport, baserade på fördjupning i valda områden av kursinnehållet och relevant litteratur, inkluderande kritisk diskussion av möjlig tillämpning. Rapporterna ska även redovisas muntligt. Rapporterna ska presenteras och diskuteras i ett seminarium tillsammans med lärare och kurskamrater.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Burns, Alistair S..; O'Brien, John; Ames, David Dementia.
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar Marcusson, Jan; Blennow, Kaj; Skoog, Ingmar; Wallin, Anders; Röhl, Annika