Kursplan för

Behandling och utvärdering, 5 hp

Treatment and Evaluation, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1029
Kursens benämning
Behandling och utvärdering
Hp
5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Studenten ska uppvisa ett förhållningssätt som säkerställer en personcentrerad vård som särskilt beaktar patientens nedsatta autonomi och därmed stora behov av att få sina intressen tillvaratagna. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - integrera olika behandlingsinsatser, som är aktuella och som skall sättas in för att förbättra livskvaliteten för personen med demenssjukdom, - välja och värdera användning av farmakologisk och icke-farmakologisk behandling av demenssjukdomar samt ta hänsyn till den evidens som finns för aktuella behandlingsstrategier vid demenssjukdom, - utvärdera personer med demenssjukdom under hela sjukdomsprocessen med hjälp av demensteamets olika resurser.

Innehåll

Kursen behandlar: - Farmakologisk behandling av kognitiva symtom vid Alzheimers sjukdom - Långtidsbehandling och uppföljning av läkemedelsbehandling - Alzheimerpatient som insjuknar och sedan försämras - Behandling av andra demenstillstånd - Hälsoekonomiska och etiska aspekter på behandling

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansundervisningen är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer såväl individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier och föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under kursens gång, dels summativa, dvs utvärdering av kursens innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuella och i grupp. För att få godkänt på uppgifterna krävs att den studerande aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i såväl skriftlig som muntlig presentation/diskussion av dessa. Den summativa examinationen sker genom en reflekterande individuell skriftlig rapport, baserade på fördjupning i valda områden av kursinnehållet och relevant litteratur, inkluderande kritisk diskussion av möjlig tillämpning. Rapporterna ska även redovisas muntligt. Rapporterna ska presenteras och diskuteras i ett seminarium tillsammans med lärare och kurskamrater.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Burns, Alistair S..; O'Brien, John; Ames, David Dementia.
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar Marcusson, Jan; Blennow, Kaj; Skoog, Ingmar; Wallin, Anders; Röhl, Annika
Dessutom tillkommer aktuella översiktsartiklar.