Kursplan för

Behandling i senare del av sjukdomsförloppet inklusive beteendestörning, 6 hp

Treatment of Disease Process Including Behavioural and Psychiatric Symptoms, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1030
Kursens benämning
Behandling i senare del av sjukdomsförloppet inklusive beteendestörning
Hp
6 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Studenten ska visa ett förhållningssätt och en insikt som grund för en personcentrerad vård av personer med demenssjukdom under hela sjukdomsförloppet. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - planera och motivera en god demensvård under hela sjukdomsförloppet - handlägga farmakologisk och icke-farmakologisk behandling av beteendestörningar vid demenssjukdomar och följa upp effekten av den behandlingen - visa fördjupad förståelse för hur teamets kompetens kan utnyttjas som resurs med särskild tonvikt på bemötande av personer med demenssjukdom samt vilka åtgärder som finns för att stimulera till ökad aktivitet - visa fördjupad förståelse för den juridik som omger vården av demens

Innehåll

Farmakologisk och icke farmakologisk behandling av beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdomar - Evidens för farmakologisk behandling av beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom - Icke-farmakologisk behandling av beteendestörningar och psykiska symtom - Juridik vid demenssjukdom - Definitioner och indikationer för God Man, Förvaltare, Förmyndare - Regelverk kring körkort och vapeninnehav – vad säger lagen - Tvångsvård och tvångsåtgärder i vård av personer med demens och konfusions - Samtycke vid forskningsprojekt inkluderande personer med demenssjukdom – vad säger lagen?

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansundervisningen är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer såväl individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier och föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under kursens gång, dels summativa, dvs utvärdering av kursens innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuella och i grupp. För att få godkänt på uppgifterna krävs att den studerande aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i såväl skriftlig som muntlig presentation/diskussion av dessa. Den summativa examinationen sker genom en reflekterande individuell skriftlig rapport, baserade på fördjupning i valda områden av kursinnehållet och relevant litteratur, inkluderande kritisk diskussion av möjlig tillämpning. Rapporterna ska även redovisas muntligt. Rapporterna ska presenteras och diskuteras i ett seminarium tillsammans med lärare och kurskamrater.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska

Litteratur och övriga läromedel

Burns, Alistair S..; O'Brien, John; Ames, David Dementia.
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar Marcusson, Jan; Blennow, Kaj; Skoog, Ingmar; Wallin, Anders; Röhl, Annika
Dessutom tillkommer aktuella översiktsartiklar.