Kursplan för

Palliativa insatser, 3 hp

Palliative Medicine, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1031
Kursens benämning
Palliativa insatser
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Studenten ska uppvisa ett förhållningssätt och en insikt som visar att han eller hon självständigt kan ansvara för en god palliativ vård för personer med demenssjukdom Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - planera för en god palliativ vård genom utifrån de etiska riktlinjerna för palliativ vård av personer med avancerad demenssjukdom - integrera och bedöma frågeställningar om nutritionssvårigheter och andra problem tillsammans med teamet för att uppnå maximal symtomlindring i sen palliativ fas vid demenssjukdom - bedöma förutsättning av behandling vid progredierande demenssjukdom

Innehåll

Etiska riktlinjerna för palliativ vård av personer med avancerad demenssjukdom - Läkarsällskapets etiska riktlinjer för vård i livets slutskede - Etiska grundprinciper - Palliativa vårdfilosofin - Etiska problemområden i palliativ vård - Existentiella brytpunkter i palliativ vård Symtomlindring i sen palliativ fas vid demenssjukdom - Symtomlindring i palliativ vård av personer med demens; kognitiva svårigheter, BPSD, kroppsliga symtom, smärta - LCP, ESAS - Nutritionsproblematik vid Stroke och annan demenssjukdom. Evidens för svalgproblematik, PEG - Att avstå eller inte avstå från aktiva åtgärder i vård av personer med demensdiagnos, praktiska fall. - Utsättning av behandling vid avancerad demenssjukdom, rätt eller fel, Bromsmediciner, Fragmin m.m - Team, anhörigstöd, kommunikation

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansundervisningen är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer såväl individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier och föreläsningar

Examination

Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under kursens gång, dels summativa, dvs utvärdering av kursens innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuella och i grupp. För att få godkänt på uppgifterna krävs att den studerande aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i såväl skriftlig som muntlig presentation/diskussion av dessa. Den summativa examinationen sker genom en reflekterande individuell skriftlig rapport, baserade på fördjupning i valda områden av kursinnehållet och relevant litteratur, inkluderande kritisk diskussion av möjlig tillämpning. Rapporterna ska även redovisas muntligt. Rapporterna ska presenteras och diskuteras i ett seminarium tillsammans med lärare och kurskamrater.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Burns, Alistair S..; O'Brien, John; Ames, David Dementia.
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar Marcusson, Jan; Blennow, Kaj; Skoog, Ingmar; Wallin, Anders; Röhl, Annika
Dessutom tillkommer aktuella översiktsartiklar.