Kursplan för

Kvalitetssäkring och prioritering av demensvård, 6 hp

Quality Assurance and Prioritizations within Dementia Care, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
9H1032
Kursens benämning
Kvalitetssäkring och prioritering av demensvård
Hp
6 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkarexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Studenten ska visa ett förhållningssätt och ansvarskänsla för att organisera och säkerställa kvaliteten att vården för patienter med demenssjukdom. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - visa och beskriva former och arbetssätt för att organisera och utveckla vården i hemmet för patienter med demenssjukdom - visa ett etiskt förhållningssätt till vårdinsatser utifrån mänskliga behov, befintliga resurser, samhällets organisation och nödvändiga prioriteringar - prioritera vårdinsatser inom demensområde utifrån evidens, beprövad erfarenhet och behov - belysa metoder för kvalitetssäkring och systematisk uppföljning av demensvård - argumentera för betydelsen av organisationen av äldrevården, för att kunna uppnå god kvalitet omhändertagandet av personer med demenssjukdom - visa fördjupad insikt om teamets roll för vård av personer med demens och ett professionellt bemötande utifrån begrepp som kunskap, förhållningssätt, bemötande, arbetssätt och aktivering - praktiskt genomföra effektiv problemanalys vid beteendestörningar

Innehåll

- Lagstiftningar, rättigheter - Grunder för prioritering - Etiska aspekter - Rättigheter, värdegrunder, politik, prioritering, etik, - Patientfall/övningar - Omsorgsformer - Kvalitetssäkring och uppföljning - Vad innebär teamarbete? Fördelarna inom demensvården. Inom sjukvård resp. omsorg - Förhållningssätt/bemötande

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansundervisningen är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer såväl individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier och föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under kursens gång, dels summativa, dvs utvärdering av kursens innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuella och i grupp. För att få godkänt på uppgifterna krävs att den studerande aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i såväl skriftlig som muntlig presentation/diskussion av dessa. Den summativa examinationen sker genom en reflekterande individuell skriftlig rapport, baserade på fördjupning i valda områden av kursinnehållet och relevant litteratur, inkluderande kritisk diskussion av möjlig tillämpning. Rapporterna ska även redovisas muntligt. Rapporterna ska presenteras och diskuteras i ett seminarium tillsammans med lärare och kurskamrater.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Burns, Alistair S..; O'Brien, John; Ames, David Dementia.
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar Marcusson, Jan; Blennow, Kaj; Skoog, Ingmar; Wallin, Anders; Röhl, Annika
Dessutom tillkommer aktuella översiktsartiklar.