Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Scientific Theory and Research Methods, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Kurskod
9H1052
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-10-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom arbetsterapi eller sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Deltagaren ska efter genomgången kurs ha tillägnat sig fördjupad förståelse och kunskap i vetenskaplig teori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och design, forskningsetik, samt tillämpning i forskning inom arbetsterapi och fysioterapi. Vidare ska deltagaren tillägna sig färdigheter och förmåga som fodras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete med ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna

 • Förklara skillnader mellan olika vetenskapsteoretiska begrepp relaterat till vetenskapsmetodik och perspektiv samt tillämpa dem korrekt i relation till kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetodik (Moment 1)
 • Identifiera och diskutera forskningsetiska dilemman och reflektera över forskningsetiska konsekvenser i relation till forskningsmetoder (Moment 1)
 • Motivera valet av olika vetenskapliga datainsamlings- och analysmetoder i förhållande till vald frågeställning och forskningsmetodik samt kunna diskutera styrkor och svagheter med vald metod (Moment 2)
 • Genomföra sökning av vetenskaplig litteratur i olika databaser och redogöra för sökstrategi. Redogöra för kvalitetskriterier för vetenskaplig litteratur samt kritiskt granska vetenskaplig kvalitet relaterat till kvalitativ samt kvantitativ forskning (Moment 2)
 • Tillämpa kvalitativa analysmetoder respektive kvantitativa statistiska metoder i relation till vetenskaplig metodik samt analysera och diskutera styrkor och svagheter (Moment 2)
 • Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar (Moment 3)
 • Formulera en forskningsplan utifrån en egen frågeställning, motivera vald design och välja datainsamlings- och analysmetod samt göra en tidsplan. Visa förmåga att muntlig och skriftlig sammanfatta och diskutera egna och andras rapporter (Moment 3)

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment.

Vetenskapsteori och etik, 5 hp Moment 1 behandlar:
 • Vetenskap- och kunskapsteroretiska grunder
 • Vetenskaplig design och metod

  Vetenskaplig design och metod, 5 hp Moment 2 behandlar:
 • Kvantitativ forskningsmetodik, formulering av forskningsfrågor, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och statistiska analysmetoder
 • Kvalitativ forskningsmetodik, formulering av forskningsfrågor, forskningsdesign, data insamlingsmetoder och analysmetoder
 • Kritisk granskning av vetenskaplig litteratur
Forskningsplan (PM), 5 hp Moment 3 innehåller:
 • Konstruktion av forskningsplan

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansutbildning är IT-baserad och utmärks av ett självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer individuella studieuppgifterna, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier och föreläsningar.

Examination

Moment 1 och 2
Examinationsformerna är dels formativa, dvs utvärdering under  kursen gång, dels summativa utvärderingar av kursen innehåll. Den formativa examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarieredovisningar, både individuellt och i grupp.

Moment 3
En individuellt utarbetad forskningsplan examineras enligt fastställda kriterier. Dessutom examineras deltagarens förmåga att muntligt och skriftligt försvara samt diskutera den. Deltagaren ska också visa på förmåga att försvara sin forskningsplan samt att utöva opponentskap på en annan students forskningsplan vid ett webbaserat seminarium.
 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska

Litteratur och övriga läromedel

Creswell, John W.; Creswell, John W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
DePoy, Elizabeth; Gitlin, Laura N. Introduction to research : understanding and applying multiple strategies