Kursplan för

Implementering av evidensbaserad arbetsterapi för personer med demenssjukdom, 15 hp

Implementation of Evidence-Based Occupational Therapy Among Persons with Dementia, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Kurskod
9H1054
Kursens benämning
Implementering av evidensbaserad arbetsterapi för personer med demenssjukdom
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-10-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom arbetsterapi. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha tillägnat sig kunskap, förmåga och ett kritiskt/reflekterande förhållningssätt för att arbeta evidensbaserat och personcentrerat i en interprofessionell kontext riktat till personer med demenssjukdom samt teorianknyta till modeller/teorier med tydligt aktivitetsfokus. Dessutom ha tillägnat sig teori och metod för att implementera evidensbaserat arbetssätt och utvärdera resultatet för personer med demenssjukdom.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna

  • Reflektera, analysera och redogöra för modeller/teorier och antaganden om hur demenssjukdom inverkar dagliga aktiviteter (Moment 1)
  • Värdera och kritiskt granska metoder för att identifiera, bedöma och förstå förutsättningar för samt utförandet av dagliga aktiviteter för personer med demenssjukdom och deras närstående (Moment 1)
  • Analysera och värdera hur olika interventioner kan understödja dagliga aktiviteter för personer med demenssjukdom  (Moment 1)
  • Motivera arbetsterapeutiska interventioner utifrån tillgänglig evidens, samt reflektera och diskutera dessa utifrån ett etiskt och personcentrerat perspektiv (Moment 1)
  • Presentera en plan för implementering gällande intervention riktat till personer med demens samt identifiera och diskutera hinder och möjligheter för implementering (Moment 2)

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Professionsspecifika interventioner, 7.5 hp Moment 1 behandlar:
  • Fokus specifikt på den situation som personen med demenssjukdom i olika faser befinner sig i vad gäller dagliga livets aktiviteter från ett liv i hem och samhälle till vårdboende.
  • Förutsättningar för daglig aktivitet och delaktighet kan gestalta sig för personer med demenssjukdom och personer i deras närhet
  • Bedömningsmetoder och interventioner som stödjer daglig aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom
  • Etik och personcentrerat förhållningssätt

  Implementering och förändringsarbete, 7.5 hp Moment 2 behandlar teori och strategier inom implementerings och förändringsarbete.

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansutbildningen är IT-baserad och utmärks av självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier samt föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är både formativa t ex genom bedömning/återkoppling under kursens gång och summativ av kursinnehållet. Den formativa examinationen genomförs genom aktivt deltagande i seminarier individuellt och i grupp.

Moment 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i online diskussionsforum och muntligt seminarium.
Moment 2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt bedömning av insatser på seminarier där dels eget och dels annans arbete diskuteras.
 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Introduction to occupation : the art and science of living : new multidisciplinary perspectives for understanding human occupation as a central feature of individual experience and social organization Christiansen, Charles; Townsend, Elizabeth A.
Kielhofner, Gary Model of human occupation : theory and application
null, Nilsson I & Townsed EA (2010) Occupational justice-bridging theory and practice
The PARIHS Framework- A frame for guiding the implementation of evidence-based practice.