Kursplan för

Implementering av evidensbaserad fysioterapi för personer med demenssjukdom, 15 hp

Implementation of Evidence-Based Physiotherapy Among Persons with Dementia, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Kurskod
9H1055
Kursens benämning
Implementering av evidensbaserad fysioterapi för personer med demenssjukdom
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-10-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha tillägnat sig kunskap, förmåga och ett kritiskt/reflekterande förhållningssätt för att arbeta evidensbaserat i en interprofessionell kontext riktat till personer med demenssjukdom. Dessutom ha tillägnat sig teori och metod för att implementera evidensbaserat arbetssätt och utvärdera resultatet för personer med demenssjukdom.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna

 • Förklara förändringar i motorisk funktion och kontroll i relation till vanligt förekommande demenssjukdomar (Moment 1)
 • Analysera symtom utifrån sambandet rörelse, funktion och hälsa samt diskutera förändringar av symtom i relation till progress av sjukdomen (Moment 1)
 • Identifiera och förklara fallrisk och reflektera över hur den medicinska, fysiska, sociala och miljömässiga kontexten kan påverka fallrisk (Moment 1)
 • Föreslå och diskutera olika strategier för att främja, initiera och stödja säkerhet i fysisk aktivitet och träning för personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar samt skapa strategier för att involvera och stödja närstående (Moment 1)
 • Skapa och presenterna en plan som syftar till att optimera fysisk kapacitet och hälsa samt förebygga funktionshinder och fall, anpassad till personer med demens (Moment 1)
 • Föreslå och motivera fysioterapeutiska interventioner utifrån tillgänglig evidens, samt reflektera och diskutera dessa utifrån ett etiskt och personcentrerat perspektiv (Moment 1)
 • Presentera en plan för implementering eller förbättring gällande intervention riktat till personer med demens och identifiera och diskutera hinder och möjligheter för genomförandet (Moment 2)

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Professionsspecifika interventioner, 7.5 hp Moment 1 behandlar:
 • Fokus specifikt på den situation som personen med demenssjukdom i olika faser befinner sig i vad gäller dagliga livets aktiviteter från ett liv i hem och samhälle till vårdboende.
 • Förutsättningar för daglig aktivitet och delaktighet kan gestalta sig för personer med demenssjukdom och personer i deras närhet
 • Bedömningsmetoder och interventioner som stödjer daglig aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom
 • Etik och personcentrerat förhållningssätt.


  Implementering och förändringsarbete, 7.5 hp Moment 2 behandlar teori och strategier inom implementerings och förändringsarbete.

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansutbildningen är IT-baserad och utmärks av självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier samt föreläsningar.

Examination

Examinationsformerna är både formativa t ex genom bedömning/återkoppling under kursens gång och summativ av kursinnehållet. Den formativa examinationen genomförs genom aktivt deltagande i seminarier och sker både individuellt och i grupp.

Moment 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i online diskussionsforum och muntligt seminarium
Moment 2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt bedömning av insatser på seminarier där dels eget och dels annans arbete diskuteras.

 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Shumway-Cook, Anne; Woollacott, Marjorie H. Motor control : translating research into clinical practice
International classification of functioning, disability and health
WCPTs description of physical therapy
Oddy, R. (2003) Promoting mobility for people with dementia.
The PARIHS Framework- A frame for guiding the implementation of evidence-based practice.