Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi - inriktning demensvård, 15 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Occupational Therapy - Dementia Care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Kurskod
9H1056
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi - inriktning demensvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-10-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

En kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi och kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6.

Dessutom krävs att följande kurser om sammanlagt 45 hp är avslutade:

 • Vetenskaplig teori och metod (15 hp)
 • Demenssjukdom från cell till samhälle (15 hp)
 • Implementering av evidensbaserad arbetsterapi för personer med demenssjukdom (15 hp)

Mål

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha fördjupat sig inom ett valfritt område kopplat till demenssjukdom och relatera det till sin yrkesroll genom att genomföra ett vetenskapligt arbete. Det vetenskapliga arbetet kan vara i form av en systematisk litteraturstudie eller en mindre empirisk studie.
 
Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna

 • Identifiera ett problemområde relaterat till demenssjukdom och motivera valet utifrån ett patient- professions- och samhällsperspektiv.
 • Planera och genomföra en vetenskaplig studie utifrån forskningsetiska principer och riktlinjer och inom givna tidsramar.
 • Argumentera för vald design utifrån forskningsfråga, kritiskt analysera och diskutera studiekvalitet, samt kunna analysera resultatet i relation till relevant teori och aktuell evidens inom området demens samt i relation till professionens teoretiska referensram.
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback med syfte att hjälpa andra och för att själv utvecklas.
 • Skriftligt och muntligt presentera och kommunicera vetenskapliga resultat samt anpassa presentationen för olika publik och sammanhang.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Identifiering och avgränsning av relevant forskningsfråga
 • Forskningsetiska överväganden
 • Insamling, analys och sammanställning av data
 • Författande av självständigt vetenskapligt arbete
 • Presentation och försvar av examensarbete
 • Opposition på annan students arbete

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansutbildningen är IT-baserad och utmärks av självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier och föreläsningar.

Examination

Examinationen utgörs av presentation och argumentation (respondentskap) av ett självständigt författat examensarbete med relevans för vetenskapsområdet samt granskning och diskussion (opponentskap) av annan students examensarbete. Examinationen bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som aktivt respondentskap och opponentskap.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

An introduction to systematic reviews Gough, David; Oliver, Sandy; Thomas, James
Brinkmann, Svend; Kvale, Steinar InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing
Creswell, John W.; Creswell, John W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
Hicks, Carolyn Research methods for clinical therapists : applied project design and analysis
Day, Robert A.; Gastel, Barbara How to write and publish a scientific paper