Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi - inriktning demensvård, 15 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Physiotherapy - Dementia Care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT21
Kurskod
9H1057
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi - inriktning demensvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-10-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-04-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Dessutom krävs att följande kurser om sammanlagt 45 hp är avslutade:

 • Vetenskaplig teori och metod (15 hp)
 • Demenssjukdom från cell till samhälle (15 hp)
 • Implementering av evidensbaserad fysioterapi för personer med demenssjukdom (15 hp)

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska visa färdighet i att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Detta sker genom att deltagarna fördjupar sig inom ett valfritt område och genomför ett vetenskapligt arbete inom demensområdet med relevans för sin yrkesroll.

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna:

 • Identifiera ett problemområde relaterat till demenssjukdom och motivera valet utifrån ett patient- professions- och samhällsperspektiv
 • Planera och genomföra en vetenskaplig studie utifrån forskningsetiska principer och riktlinjer och inom givna tidsramar
 • Argumentera för vald design utifrån forskningsfråga, kritiskt analysera och diskutera studiekvalitet, samt kunna analysera resultatet i relation till aktuell evidens inom området
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback med syfte att hjälpa andra och för att själv utvecklas
 • Skriftligt och muntligt presentera och kommunicera vetenskapliga resultat samt anpassa presentationen för aktuell publik 

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Identifiering och avgränsning av relevant forskningsfråga
 • Forskningsetiska överväganden
 • Insamling, analys och sammanställning av data
 • Författande av självständigt vetenskapligt arbete
 • Presentation och försvar av examensarbete
 • Opposition på annan students arbete

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning och har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. Distansutbildningen är IT-baserad och utmärks av självständigt och kollaborativt lärande. I kursen förekommer individuellt arbete, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier.

Närvaro i kursens praktiska moment är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examinationen utgörs av presentation och argumentation (respondentskap) av ett självständigt författat examensarbete med relevans för vetenskapsområdet samt granskning och diskussion (opponentskap) av annan students examensarbete. Examinationen bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som aktivt respondentskap- och opponentskap.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Examinator bedömer om deltagare har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. 

Antalet examinationstillfällen regleras enligt avtal. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

An introduction to systematic reviews Gough, David; Oliver, Sandy; Thomas, James
Brinkmann, Svend; Kvale, Steinar InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing
Creswell, John W.; Creswell, John W. Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
Hicks, Carolyn Research methods for clinical therapists : applied project design and analysis
Gastel, Barbara How to Write and Publish a Scientific Paper