Kursplan för

Patologi, 3 hp

Pathology, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT23 , VT24
Kurskod
9H5005
Kursens benämning
Patologi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2022-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2023-10-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Medarbetare inom området klinisk patologi och cytologi med biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagarna ska utveckla kunskap om sjukdomsmekanismer relevanta för diagnostisk cytologi.

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Relatera orsakerna och effekterna av olika celladaptationer, cellskada och celldöd till uppkomst av olika sjukdomstillstånd samt deras relevans vid cytologisk diagnostik
  • Värdera effekterna av inflammation och läkning av vävnad till uppkomst av olika sjukdomstillstånd och resultatet vid diagnostisk cytologi
  • Sammanfatta mekanismerna bakom tumörutveckling, tumörpatologi och tumörklassificering samt deras relevans för diagnostisk cytologi i relation till normala celler och vävnader
  • Relatera celldöd, läkning, inflammation, hyperplasi, metaplasi, dysplasi till cancerutveckling
  • Relatera faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk status till olika sjukdomar.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Histologiskt identifiera olika celltyper relevanta för diagnostisk cytologi och redogöra för deras specialiserade funktioner
  • Relatera den erhållna kunskapen och förståelsen till utvecklingen av sjukdomar samt relevansen för diagnostisk cytologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Tillämpa ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt

Innehåll

Kursen inleds med en översikt om olika, för diagnostisk cytologi relevanta, typer av normala celler och vävnader. Därefter behandlas allmänna sjukdomsprocesser och deras koppling till utveckling av sjukdomar som diagnosticeras med cytologiska metoder. Efter genomgång av sjukdomsmekanismer diskuteras utvalda sjukdomar relevanta för diagnostisk cytologi.

Arbetsformer

Kursen bedrivs på halvfart. Undervisningen innefattar föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig examination. 

Deltagare som ej är godkänd efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare ett examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger deltagaren deltagit vid ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket deltagaren anmält sig men inte närvarat vid räknas inte som examinationstillfälle. Eventuella ytterligare examinationstillfällen för deltagare som inte får godkänt resultat, regleras av avtalet om uppdragsutbildning. 


Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Utdelat kursmaterial

Rekommenderad litteratur

Kumar, Vinay Robbins basic pathology Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Aster, Jon C.; Robbins, Stanley L.