Kursplan för

Lungcytologi, 5 hp

Lung Cytology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT24 , HT24
Kurskod
9H5007
Kursens benämning
Lungcytologi
Hp
5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2022-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Medarbetare inom området klinisk patologi och cytologi med biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska utveckla teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området lungcytologi.
Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna redogöra för:

  • Respirationsorganens uppbyggnad och normala funktioner
  • De mekanismer som driver tumörutveckling i lungorna 
  • Provtagnings- och prepareringstekniker inom lungcytologi
  • Olika molekylärbiologiska tekniker som används vid diagnostik av lungcancer

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Bedöma provmaterialets representativitet i olika typer av cytologiska prov från lungorna
  • Diagnostisera benigna och maligna tillstånd i cytologiskt material från lungorna
  • Tolka resultat från molekylärbiologiska analyser och koppla dessa till behandlingsalternativ hos patienter med lungcancer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Tillämpa ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt 

Innehåll

Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Den teoretiska delen tar upp bland annat följande ämnen: a) respirationsorganens uppbyggnad och funktion, b) provtagnings- och prepareringstekniker, c) inflammatoriska tillstånd i lungorna, d) tumörutveckling i lungorna och e) molekylärbiologiska metoder som används i diagnostiskt- och behandlingsprediktivt syfte. Den tillämpade delen av kursen fokuserar på morfologisk diagnostik av cytologiskt material från lungorna. Huvudfokus ligger på diagnostik av maligna tillstånd, men även diagnostik av inflammatoriska tillstånd ingår. De praktiska momenten består av demonstrationer vid flerhövdat mikroskop, självständig mikroskopering av preparatsamlingar och studier av patientfall. I övningarna ingår olika typer av prov såsom bronkborstningar, bronkoalveolärt lavage och finnålspunktioner. 
 

Arbetsformer

Kursen bedrivs på halvfart. I kursen används olika pedagogiska metoder såsom presentationer, seminarier, projektarbeten, mikroskopering och demonstrationer. Huvuddelen av kursens teoretiska moment sker digitalt, medan obligatoriska mikroskoperingsövningar är förlagda till campus. Mellan träffarna mikroskoperar deltagaren på egen hand vid sin hemmaklinik. Deltagaren tar igen obligatoriska moment vid frånvaro, enligt överenskommelse med kursansvarig.

Examination

Kursen examineras genom ett praktiskt prov, en muntlig examination och en skriftlig tentamen.


Deltagare som ej är godkänd efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare ett examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger deltagaren deltagit vid ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket deltagaren anmält sig men inte närvarat vid räknas inte som examinationstillfälle. Eventuella ytterligare examinationstillfällen för deltagare som inte får godkänt resultat, regleras av avtalet om uppdragsutbildning. 

 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Cytopathology Shambayati, Behdad