Kursplan för

Cytologi från bukhåla, lung- och hjärtsäck, 5 hp

Serous Cavity Fluid Cytology, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT24 , HT24
Kurskod
9H5008
Kursens benämning
Cytologi från bukhåla, lung- och hjärtsäck
Hp
5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Diagnostisk cytologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2022-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Medarbetare inom området klinisk patologi och cytologi med biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande högskoleutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska utveckla teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna diagnostisera cytologiska prov från bukhåla, lung- och hjärtsäck. 

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna redogöra för:

  • De serösa hålrummens normala funktioner och den cancer som förekommer här 
  • De tilläggsanalyser som används vid cytologisk diagnsotik av vätska från bukhåla, lung- och hjärtsäck

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Diagnostisera benigna/reaktiva och maligna tillstånd i vätska från bukhåla, lung- och hjärtsäck
  • Bedöma immuncytokemiska färgningar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • Tillämpa ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt 

Innehåll

Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Den teoretiska delen av kursen tar upp bland annat följande ämnen: a) uppgyggnad och funktion av bukåla, lung- och hjärtsäck, b) metastasering till de serösa hålrummen, c) malignt mesoteliom, d) provtagning och preparering av vätska från de serösa hålrummen, och e) tilläggsanalyser som används vid cytologisk diagnostik av exsudat. Den praktiska delen av kursen fokuserar på cytologisk diagnostik av vätskor från bukhåla, lung- och hjärtsäck. Huvudfokus ligger på diagnostik av maligna tillstånd, men även diagnostik av benigna/reaktiva tillstånd ingår. Den praktiska delen av kursen består av demonstrationer vid flerhövdat mikroskop, självständig mikroskopering av preparatsamlingar och studier av patientfall. Bedömning av immuncytokeminska färgningar ingår också i kursen. 

Arbetsformer

Kursen bedrivs på halvfart. I kursen används olika pedagogiska metoder såsom presentationer, seminarier, projektarbeten, mikroskopering och demonstrationer. Huvuddelen av kursens teoretiska moment sker digitalt, medan obligatoriska mikroskoperingsövningar är förlagda till campus. Mellan träffarna mikroskoperar deltagaren på egen hand vid sin hemmaklinik. Deltagaren tar igen obligatoriska moment vid frånvaro, enligt överenskommelse med kursansvarig.

Examination

Kursen examineras genom ett praktiskt prov, en muntlig examination och en skriftlig inlämningsuppgift.


Deltagare som ej är godkänd efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare ett examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger deltagaren deltagit vid ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket deltagaren anmält sig men inte närvarat vid räknas inte som examinationstillfälle. Eventuella ytterligare examinationstillfällen för deltagare som inte får godkänt resultat, regleras av avtalet om uppdragsutbildning. 

 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång i enlighet med riktlinjer från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Cytopathology Shambayati, Behdad