Kursplan för

Verksamhetsförlagd utbildning inom medicinskt ultraljud, 30 hp

Clinical examination in medical ultrasound, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , HT13 , HT18 , VT21
Kurskod
9H9014
Kursens benämning
Verksamhetsförlagd utbildning inom medicinskt ultraljud
Hp
30 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-04-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Därutöver krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Kunna utifrån remissens innehåll utföra en systematisk ultraljudsundersökning med optimal användning av ultraljudsutrustning
  • Identifiera och beskriva anatomiska strukturer och den normala anatomin som framkommer vid ultraljudsundersökning
  • Identifiera och beskriva de patologiska förändringar som syns vid ultraljudsundersökning
  • Utvärdera och beskriva undersökningens resultat
  • Tillämpa tidigare inhämtade kunskaper inom klinisk verksamhet
  • Läsa sig systematiskt jämföra undersökningsresultatet med tidagare genomförda undersökningar

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment.

Njurar, urinblåsa och lilla bäckenet, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Inledningsvis tränar studenten tillsammans med utsedd handledare och fokuserar på att definiera anatomiska strukturer utifrån den normala anatomin. Allteftersom momentet fortskrider tränas studenten i att definiera skilda patologiska förändringar i njurar, urinblåsa och lilla bäckenet. Momentet innebär att kunskaper från övriga moment integreras i kliniska färdigheter och kunskaper.


Bukens stora blodkärl, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Inledningsvis tränar studenten tillsammans med utsedd handledare och fokuserar på att definiera anatomiska strukturer utifrån den normala anatomin. Allteftersom momentet fortskrider tränas studenten i att definiera skilda patologiska förändringar i bukens stora blodkärl. Momentet innebär att kunskaper från övriga moment integreras i kliniska färdigheter och kunskaper.


Pankreas och mjälte, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Inledningsvis tränar studenten tillsammans med utsedd handledare och fokuserar på att definiera anatomiska strukturer utifrån den normala anatomin. Allteftersom momentet fortskrider tränas studenten i att definiera skilda patologiska förändringar i pankreas och mjälte. Momentet innebär att kunskaper från övriga moment integreras i kliniska färdigheter och kunskaper.


Gallblåsa, gallvägar och lever, 10.0 hp

Betygsskala: GU

Inledningsvis tränar studenten tillsammans med utsedd handledare och fokuserar på att definiera anatomiska strukturer utifrån den normala anatomin. Allteftersom momentet fortskrider tränas studenten i att definiera skilda patologiska förändringar i gallblåsa, gallvägar och lever. Momentet innebär att kunskaper från övriga moment integreras i kliniska färdigheter och kunskaper.


Arbetsformer

Handledarledd färdighetsträning då studenten tränar på att planera, förbereda och utföra ultraljudsundersökningar.
Lärarledda metodövningar, studieuppgifter och seminarier.
Studenten förväntas ta ansvar för sin egen inlärning genom aktivt kunskapssökande och deltagande i undersökningar

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Vart och ett av kursens moment examineras genom kliniskt praktiskt prov där studenten utifrån remiss genomför undersökning samt en enskild skriftlig tentamen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFUtillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen,.

Litteratur och övriga läromedel

Block, Berthold Color atlas of ultrasound anatomy