Kursplan för

Barnonkologisk vård för sjuksköterskor, 30 hp

Pediatric Oncology for Nurses, 30 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Kurskod
9K6004
Kursens benämning
Barnonkologisk vård för sjuksköterskor
Hp
30 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-08-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska uppnå en fördjupad kunskap och kompetens i barnonkologi och i omvårdnad av barn med cancer och deras familjer. Kursen är indelad i två moment; barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad.

Moment 1
Studenten ska efter genomgånget moment kunna:

Kunskap och förståelse

 • förklara symtom och utredningsprinciper i samband med diagnostisering av maligna sjukdomar hos barn
 • sammanfatta och förklara behandlingsprinciper vid maligna sjukdomar hos barn
 • sammanfatta och motivera behandling, understödjande vård (supportive care) och palliativ vård av maligna sjukdomar hos barn
 • sammanfatta och förklara tidiga och sena biverkningar vid behandling av maligna sjukdomar hos barn samt kunna föreslå behandling för att kunna lindra och följa upp dessa biverkningar enligt evidensbaserad kunskap
 • visa fördjupad kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete inom barnonkologi

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att initiera, genomföra och utvärdera medicinska åtgärder, i samarbete med läkare, vid maligna sjukdomstillstånd och dess behandling hos barn med hänsyn till utvecklingsstadium, familjesituation, kulturell bakgrund och genus
 • visa förmåga att initiera, genomföra och utvärdera interventioner, i samarbete med läkare, för att förebygga, lindra och behandla besvär relaterade till maligna sjukdomar hos barn och dess behandling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och reflektera kring relevant vetenskap, beprövad erfarenhet och ett etiskt förhållningssätt, samt att se dess samband och betydelse för barnonkologin
 • visa fördjupad insikt om den inter-professionella samverkans betydelse för barnonkologin samt nationell och internationell samverkans betydelse för barnonkologisk forskning och utveckling.

Moment 2
Studenten ska efter genomgånget moment kunna:

Kunskap och förståelse

 • förklara och jämföra olika omvårdnadsperspektiv samt tillämpa evidensbaserad kunskap inom barnonkologisk verksamhet
 • beskriva och förklara omvårdnads- och kristeorier vilka syftar till att lindra och stötta barn och ungdomar och deras närstående vid existentiella krisreaktioner i samband med sjukdom och behandling.
 • integrera omvårdnadskunskap av barn med cancer i planering, ledning och samordning av vårdinsatser

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att självständigt observera och bedöma komplexa vårdbehov hos barn och ungdomar med cancer
 • visa fördjupad förmåga att med utgångspunkt från riktlinjer utforma individuella vårdplaner för barn och ungdomar med cancer i samverkan med familj och/eller närstående
 • visa förmåga att kunna tillämpa hälsostödjande samtal, undervisning och råd för att skapa förutsättningar för att stärka barnets/ungdomens livskvalitet
 • kunna diskutera och analysera hur barn och ungdomar ur ett ålders-, genus- och kulturellt perspektiv verbalt och icke verbalt uttrycker symtom och tecken vid ohälsa samt analysera, bedöma och lindra symtom och tecken vid brist- och smärttillstånd hos barn och ungdomar med cancer
 • visa förmåga att utveckla och medverka till att omvårdnaden blir optimal för barnet/ungdomen och dess familj och/eller närstående i livets slutskede.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna på ett fördjupat sätt diskutera psykosociala, kulturella och existentiella aspekter vid svår sjukdom hos barn och ungdomar med cancer
 • kunna på ett fördjupat sätt kritiskt granska omvårdnadsåtgärder utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen
 • kunna på ett fördjupat sätt diskutera och reflektera över hur attityder och värderingar angående barnets ålder, kön och etnicitet/kultur/religion kan påverka omvårdnaden i livets slutskede
 • visa förmåga att värdera och analysera vetenskaplig information för att medverka i utvecklings och kvalitetsarbete
 • visa fördjupad insikt om betydelsen av nationell och internationell samverkan för utveckling och forskning inom barnonkologisk omvårdnad
 • visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och av att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Utbildningen innehåller två moment; Barnonkologi och Barnonkologisk omvårdnad.

Barnonkologi, 15 hp Moment 1 inkluderar sjukdomslära, utredning, och medicinsk behandling vid maligna sjukdomar hos barn.
– Leukemi och lymfom
– Tumörer i nervsystemet och sena biverkningar
– Solida tumörer
– Supportive care och palliativ vård Barnonkologisk omvårdnad, 15 hp Moment 2 inkluderar omvårdnad vid maligna sjukdomar hos barn.
– omvårdnad vid specifika onkologiska tillstånd, så som leukemi, lymfom, solida tumörer och tumörer i nervsystemet
– personcentrerad omvårdnad för barn, ungdomar och familjer inkl. kristeorier, bemästringsstrategier och livskvalitet
– etiska teorier och principer
– samtals- och informationsmetodik
– psykosocialt omhändertagande av patienter och familj
– palliativ vård

Arbetsformer

Undervisningsformerna i kursen inkluderar; introduktionsföreläsningar, gruppdiskussioner, problematisering utifrån litteratur studier, seminarier samt verksamhetsbaserade uppgifter. Pingpong kommer att användas för webb baserat stöd. Ett problembaserat lärande kommer vara utgångspunkt för kursen med stort fokus på aktivt och autentiskt lärande samt peer-learning.

Det är obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsningarna (minst 80 % närvarande krävs) samt att ett aktivt deltagande kvävs i gruppdiskussioner och seminarier. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska introduktionsföreläsningar, seminarier/gruppdiskussioner kan kompenseras.

Examination

Moment 1
Momentet examineras genom fyra hemtentamina inklusive individuella skriftliga inlämningsuppgifter som utgår ifrån patientfall.

Moment 2
Momentet examineras genom fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter med utgångspunkt från omvårdnadsprocessen.

Övergångsbestämmelser


Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska och ibland engelska.

Kursen är en uppdragsutbildning som finansieras av Barncancerfonden

Litteratur och övriga läromedel

Barnonkologi

Obligatorisk litteratur

NOPHO Childhood cancer in the Nordic countries. Report on epidemiologic and therapeutic results from registries and working groups.
Nursing care of children and adolescents with cancer Baggott, Christina Rasco

Rekommenderad litteratur

Pediatric oncology nursing : advanced clinical handbook Tomlinson, Deborah; Kline, Nancy E.
Nursing Care of Children and Adolescents with Cancer Baggott, C; Fochtman, D; Foley, GV; Patterson Kelly, K

Barnonkologisk omvårdnad

Obligatorisk litteratur

Nursing care of children and adolescents with cancer Baggott, Christina Rasco

Rekommenderad litteratur

Nursing Care of Children and Adolescents with Cancer Baggott, C; Fochtman, D; Foley, GV; Patterson Kelly, K
Degerfält, Jan; Moegelin, Ing-Marie; Sharp, Lena Strålbehandling
Eide, Hilde; Eide, Tom Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning Glad, Anette
Perspectives in paediatric oncology nursing Gibson, Faith.; Soanes, Louise.; Sepion, B.
Hanssen, Ingrid Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle
Perspektiv på onkologisk vård Hellbom, Maria; Thomé, Bibbi
The child with cancer : family-centred care in practice Langton, Helen
God palliativ vård : etiska och filosofiska aspekter Sandman, Lars; Woods, Simon
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad