Kursplan för

Barnendokrinologi, 15 hp

Paediatric endocrinology, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT21
Kurskod
9K6014
Kursens benämning
Barnendokrinologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-06-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp, av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt yrkeserfarenhet inom barnendokrinologi.  Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna;

Kunskap och förståelse
  • Analysera och förklara grundläggande bakomliggande faktorer till endokrina avvikelser hos barn och ungdomar
  • Förstå och förklara bakgrunden till de medicinska diagnoserna och dess behandling
  • Analysera och identifiera vårdbehov vid komplexa endokrina sjukdomstillstånd
  • Analysera tillväxt och BMI förlopp
Färdighet och förmåga
  • Genomföra ordinerad behandling vid komplexa sjukdomstillstånd samt utvärdera och följa upp effekter
  • Förmedla kunskaper muntligen och skriftligen inom området barnendokrinologi till medarbetare och studenter
  • Bedöma kroppslig utveckling hos barn och ungdomar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Söka, analysera och reflektera över relevant vetenskap inom ämnesområdet
  • Förstå vikten av ett etiskt förhållningssätt och psykologiskt omhändertagande av barn och närstående

Innehåll

Kursen består av 2 moment:

 

Barnendokrinologi del 1, 7.5 hp
Momentet omfattar den normala fysiologiska funktionen och avvikelser i de endokrina organen samt dess sjukdomar.
 

Barnendokrinologi del 2, 7.5 hp
Momentet tar upp inverkan av onkologisk behandling på barnets tillväxt och endokrina funktioner, kalcium och fosfatreglering, salt och vattenbalans, normal och avvikande könsdifferentiering, tonårsgynekologi, obesitas och dess metabola komplikationer, syndromrelaterad genetik, tyroidea sjukdomar samt psykologiskt omhändertagande av familjer i kris. I momentet tas även Motiverande samtal (MI)  - en metodik som används på flera barnendokrinologiska tillstånd framförallt obesitas upp.
 

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar och studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer utifrån ett synsätt på lärandet som är problemorienterat och kollaborativt (peer learning). För egna studier enskilt och i grupp kommer webb-baserat stöd för information och kommunikation att användas.

Undervisningen ges koncentrerat vid några tillfällen under kursen och innehållet i föreläsningarna ligger till grund för grupparbeten och seminarier. Den schemalagda undervisningen är därför obligatorisk. Vid frånvaro kan komplettering göras efter avstämning med kursledningen.

Examination

Både moment 1 och 2 examineras genom en individuellt utformad skriftlig inlämningsuppgift utifrån fiktiva patientfall som följs upp muntligt i en gruppdiskussion.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av styrelsen för utbildning

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Werner (red.), Sigbritt Endokrinologi
Övrig litteratur i form av vetenskapliga artiklar och vårdprogram fås via länkar i PingPong.