Kursplan för

Våld i nära relationer, 3 hp

Domestic violence, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Kurskod
9K6025
Kursens benämning
Våld i nära relationer
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-02-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 120 hp inom hälso- och sjukvård, omsorg eller socialt arbete.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
- Granska faktakunskap och förklara hur denna kan tillämpas inom området våld i nära relationer
- Förklara konsekvenser på kort och lång sikt av att utsättas, bevittna och uppleva våld i nära relationer
- Identifiera tidiga tecken och symtom hos personer som utsatts, bevittnat eller upplevt våld i nära relationer
- Förstå vikten av att ha rutiner i bemötandet och handläggandet av personer som utsatts, bevittnat eller upplevt våld i nära relationer
- Förstå myndighetsutövning inom socialt arbete

Arbetsformer

Nätbaserad webbutbildning samt föreläsningar

Examination

Individuell webbaserad examination.

Betygsättning sker med betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Betygen fastställd av särskilt utsedd examinator.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-37
Våld och hälsa : en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal