Kursplan för

Handledarutbildning för handledare inom kvinnors och barns hälsa, 7,5 hp

Supervision for midwives, physicians and specialist nurses, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT20
Kurskod
9K6035
Kursens benämning
Handledarutbildning för handledare inom kvinnors och barns hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Medicinsk pedagogik 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2019-10-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2020-07-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Särskild behörighet enligt avtal.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna:
  • beskriva den teoretiska bakgrunden till olika lärandemodeller i verksamhetsförlagd utbildning
  • tillämpa kunskap om återkoppling i samband med olika handledningsmodeller
  • reflektera kring studentens och handledarens olika roller och ansvar i den verksamhetsförlagda utbildningen
  • reflektera kring hur olika modeller kan utveckla studentens lärande inom området

Innehåll

Det finns olika handledarmodeller som både främjar lärandet för studenten och ger handledare andra möjligheter att handleda. En modell som studeras i kursen är Peer Learning, en pedagogisk modell som anses främja studenters lärande genom att studenter i par lär gemensamt, av och tillsammans med varandra. Peer Learning möjliggör också handledares reflektion över sin egen kompetens och utveckling. Reflektion ingår idag i utbildningen av barnmorskor, läkare och specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom och kan beskrivas som en inre dialog där man sorterar tankar, känslor och gjorda erfarenheter. I kursen ges möjlighet att studera olika modeller av lärande och reflektera över hur dessa kan tillämpas inom området. Genom färdighetsövningar tränas förmågan att ge och ta emot återkoppling och i seminarieform diskuteras studenters och handledares olika roller och ansvar.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, workshops, fallbaserad undervisning, självstudier samt projektarbete.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
 
Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker i form av ett projektarbete som genomförs i deltagarpar.
Antalet examinationstillfällen regleras i avtalet.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Undervisning sker på svenska.
Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur på engelska kan förekomma.

Boud, D.; Cohen, R.; Sampson, J. (Ed.) Peer learning in higher education : learning from & with each other